ဝီခီမနီးယား

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimania and the translation is 93% complete. • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  အကျောင်ꩻခရာႏ
  ဝီခီမနီးယားယို နုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အံႏဖြာႏနေဟောင်း။? နီသွောန်းသီးနဝ်ꩻ မာꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း။ နီသွောန်းသီးနဝ်ꩻ လိုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း။ မိဉ်ႏမဲဉ်သေစဲင်းအခရာႏတာႏ နွို့ထွားသွော့ လိတ်မဲ့ငါယိုသြ။
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  အကျောင်ꩻခရာႏ
  ဝီခီမနီးယားယို နုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အံႏဖြာႏနေဟောင်း။? နီသွောန်းသီးနဝ်ꩻ မာꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း။ နီသွောန်းသီးနဝ်ꩻ လိုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း။ မိဉ်ႏမဲဉ်သေစဲင်းအခရာႏတာႏ နွို့ထွားသွော့ လိတ်မဲ့ငါယိုသြ။
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  အခြပ်အရဲဉ်ႏ
  ကွန်ဖရင့်ပွယ်ꩻအိုင်ကိုမ်ကိုနဝ်ꩻ အီႏမာꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း။ ထွားသွော့ အခြပ်ရဲဉ်ႏယိုကိုသြ။
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  အခြပ်အရဲဉ်ႏ
  ကွန်ဖရင့်ပွယ်ꩻအိုင်ကိုမ်ကိုနဝ်ꩻ အီႏမာꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း။ ထွားသွော့ အခြပ်ရဲဉ်ႏယိုကိုသြ။
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ဟဲက်ကတွန်
  အီႏမာꩻဟဲက်တာႏ အင်းရေႏခါꩻဗာႏနေဟောင်း။ နွို့ပါသွော့ ယိုကိုသြ။
  Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ဟဲက်ကတွန်
  အီႏမာꩻဟဲက်တာႏ အင်းရေႏခါꩻဗာႏနေဟောင်း။ နွို့ပါသွော့ ယိုကိုသြ။
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  အသောင်အရင်ꩻဒုံ
  ထိုမ်ႏထွား အစွိုꩻအဗူႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကောႏမတီႏတဗာႏဗာႏနဲ့။ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ သွုပ်ဆွိုက်နွောင်ꩻဒျာႏ တောမ်ႏဝွေꩻသီးစွိုꩻသြ။
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  အသောင်အရင်ꩻဒုံ
  ထိုမ်ႏထွား အစွိုꩻအဗူႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကောႏမတီႏတဗာႏဗာႏနဲ့။ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ သွုပ်ဆွိုက်နွောင်ꩻဒျာႏ တောမ်ႏဝွေꩻသီးစွိုꩻသြ။
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  ယူႏလꩻချာအီအကို
  ၂၀၂၀-၂၁ နဝ်ꩻ ကောပ်ထာꩻဆာကပ်ရောႏဂါႏတဲင် လိုꩻသီးအတာႏ တထင်းဖိုတဝ်း အထွာအကုဲင်ဖိုင်ႏ ထွာထိုꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။ ယံဖေႏကယူႏလꩻ ဝီခီမီဒီယန်းဖိုင်ႏ တအဝ်ႏညီꩻတဝ်းဒွုမ်နီတာႏ အဝ်ႏလိုႏလဲဉ်း ခင်ႏလမ်းခွꩻယေန်တထွောင်းနဲ့ဟောင်း။ ထိုမ်ႏထွားသွော့ ခင်ႏလမ်းယိုကိုသြ။
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  ယူႏလꩻချာအီအကို
  ၂၀၂၀-၂၁ နဝ်ꩻ ကောပ်ထာꩻဆာကပ်ရောႏဂါႏတဲင် လိုꩻသီးအတာႏ တထင်းဖိုတဝ်း အထွာအကုဲင်ဖိုင်ႏ ထွာထိုꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။ ယံဖေႏကယူႏလꩻ ဝီခီမီဒီယန်းဖိုင်ႏ တအဝ်ႏညီꩻတဝ်းဒွုမ်နီတာႏ အဝ်ႏလိုႏလဲဉ်း ခင်ႏလမ်းခွꩻယေန်တထွောင်းနဲ့ဟောင်း။ ထိုမ်ႏထွားသွော့ ခင်ႏလမ်းယိုကိုသြ။
 • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  အကျောင်ꩻခရာႏ
  ဝီခီမနီးယားယို နုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အံႏဖြာႏနေဟောင်း။? နီသွောန်းသီးနဝ်ꩻ မာꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း။ နီသွောန်းသီးနဝ်ꩻ လိုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း။ မိဉ်ႏမဲဉ်သေစဲင်းအခရာႏတာႏ နွို့ထွားသွော့ လိတ်မဲ့ငါယိုသြ။
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  အကျောင်ꩻခရာႏ
  ဝီခီမနီးယားယို နုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အံႏဖြာႏနေဟောင်း။? နီသွောန်းသီးနဝ်ꩻ မာꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း။ နီသွောန်းသီးနဝ်ꩻ လိုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း။ မိဉ်ႏမဲဉ်သေစဲင်းအခရာႏတာႏ နွို့ထွားသွော့ လိတ်မဲ့ငါယိုသြ။
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  အခြပ်အရဲဉ်ႏ
  ကွန်ဖရင့်ပွယ်ꩻအိုင်ကိုမ်ကိုနဝ်ꩻ အီႏမာꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း။ ထွားသွော့ အခြပ်ရဲဉ်ႏယိုကိုသြ။
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  အခြပ်အရဲဉ်ႏ
  ကွန်ဖရင့်ပွယ်ꩻအိုင်ကိုမ်ကိုနဝ်ꩻ အီႏမာꩻတမုဲင်ꩻဟောင်း။ ထွားသွော့ အခြပ်ရဲဉ်ႏယိုကိုသြ။
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ဟဲက်ကတွန်
  အီႏမာꩻဟဲက်တာႏ အင်းရေႏခါꩻဗာႏနေဟောင်း။ နွို့ပါသွော့ ယိုကိုသြ။
  Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ဟဲက်ကတွန်
  အီႏမာꩻဟဲက်တာႏ အင်းရေႏခါꩻဗာႏနေဟောင်း။ နွို့ပါသွော့ ယိုကိုသြ။
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  အသောင်အရင်ꩻဒုံ
  ထိုမ်ႏထွား အစွိုꩻအဗူႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကောႏမတီႏတဗာႏဗာႏနဲ့။ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ သွုပ်ဆွိုက်နွောင်ꩻဒျာႏ တောမ်ႏဝွေꩻသီးစွိုꩻသြ။
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  အသောင်အရင်ꩻဒုံ
  ထိုမ်ႏထွား အစွိုꩻအဗူႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကောႏမတီႏတဗာႏဗာႏနဲ့။ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ သွုပ်ဆွိုက်နွောင်ꩻဒျာႏ တောမ်ႏဝွေꩻသီးစွိုꩻသြ။
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  ယူႏလꩻချာအီအကို
  ၂၀၂၀-၂၁ နဝ်ꩻ ကောပ်ထာꩻဆာကပ်ရောႏဂါႏတဲင် လိုꩻသီးအတာႏ တထင်းဖိုတဝ်း အထွာအကုဲင်ဖိုင်ႏ ထွာထိုꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။ ယံဖေႏကယူႏလꩻ ဝီခီမီဒီယန်းဖိုင်ႏ တအဝ်ႏညီꩻတဝ်းဒွုမ်နီတာႏ အဝ်ႏလိုႏလဲဉ်း ခင်ႏလမ်းခွꩻယေန်တထွောင်းနဲ့ဟောင်း။ ထိုမ်ႏထွားသွော့ ခင်ႏလမ်းယိုကိုသြ။
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  ယူႏလꩻချာအီအကို
  ၂၀၂၀-၂၁ နဝ်ꩻ ကောပ်ထာꩻဆာကပ်ရောႏဂါႏတဲင် လိုꩻသီးအတာႏ တထင်းဖိုတဝ်း အထွာအကုဲင်ဖိုင်ႏ ထွာထိုꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။ ယံဖေႏကယူႏလꩻ ဝီခီမီဒီယန်းဖိုင်ႏ တအဝ်ႏညီꩻတဝ်းဒွုမ်နီတာႏ အဝ်ႏလိုႏလဲဉ်း ခင်ႏလမ်းခွꩻယေန်တထွောင်းနဲ့ဟောင်း။ ထိုမ်ႏထွားသွော့ ခင်ႏလမ်းယိုကိုသြ။