ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimania and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this. • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ
  ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಅಂದರೇನೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಏಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಯಾರು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ.
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ
  ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಅಂದರೇನೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಏಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಯಾರು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ.
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
  ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
  ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ಹ್ಯಾಕತಾನ್
  ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ
  Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ಹ್ಯಾಕತಾನ್
  ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  ಸಮುದಾಯ ಜಗಲಿ
  ನೀವು ಒಂದು affiliate ಅಥವಾ committeeಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  ಸಮುದಾಯ ಜಗಲಿ
  ನೀವು ಒಂದು affiliate ಅಥವಾ committeeಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ
  ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದ 2020-21 ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ ಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ!
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ
  ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದ 2020-21 ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ ಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ!
 • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ
  ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಅಂದರೇನೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಏಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಯಾರು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ.
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ
  ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ಅಂದರೇನೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಏಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಯಾರು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ.
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
  ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
  ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ಹ್ಯಾಕತಾನ್
  ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ
  Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ಹ್ಯಾಕತಾನ್
  ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  ಸಮುದಾಯ ಜಗಲಿ
  ನೀವು ಒಂದು affiliate ಅಥವಾ committeeಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  ಸಮುದಾಯ ಜಗಲಿ
  ನೀವು ಒಂದು affiliate ಅಥವಾ committeeಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ
  ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದ 2020-21 ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ ಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ!
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ
  ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದ 2020-21 ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ ಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ!