2021:Scholarships/nan

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2021:Scholarships and the translation is 100% complete.


Wikimania 2021 tsióng-tsōo-kim kè-uē tuì sóo-ū ê Wikimedia hù-sio̍k ki-kòo khai-hòng. Lí ē-sái teh tsia lâi sin-tshíng thê-kau teh tsia.
Nā-beh tshiau-tshuē, tsinánn hóng-mn̄g guán-ê liân-lo̍k pōo-hūn.

Wikimania 2021 hù-sio̍k tsióng-tsōo-kim

Tsióng-tsōo-kim ē-sái iōng-teh tsi-tshî tsiânn-tsē tsióng ê su-kiû kah ua̍h-tāng, khó-í tsi-tshî hóng-mn̄g kah tsham-ú Wikimania 2021, pí-jū tsi-hù tsham-ú-tsiá ê sòo-kì sîng-pún, tsi-tshî jî-tông pó-io̍k huì-iōng, kí-pān kah Wikimania siong-kuan ê tsū-huē tíng-tíng. Khó-í teh ē-pîng tshuē-tio̍h hû-ha̍p tiâu-kiānn ê huì-iōng tsi uân-tsíng tshing-tuann. Tsióng-tsōo-kim siōng-tsē ē-sái sin-tshíng 5000 bí-guân.

Ài ē-kì-tit, lí it-tīng tio̍h-sī Wikimedia ua̍h-tāng hù-sio̍k ki-kòo án-ne tsiah-ū tsú-keh lâi sin-tshíng tsu-tsōo. Kò-jîn kah kî-thann tsoo-tsit lóng-bô tsu-keh lâi the̍h-tio̍h tsia--ê tsióng-tsōo-kim.

Hû-ha̍p tiâu-kiānn ê ua̍h-tāng kah huì-iōng

 • Thok-jî-sóo ho̍k-bū (ia̍h-sī kâng-khuán ê ka-tîng ho̍k-bū) sī tsi-tshî Wikimania ê tsham-ú
 • Hun-huat hōo Wikimania tsham-ú-tsiá ê sòo-kì-pau
 • Hiong siā-khu sîng-uân hun-phuè tsu-kim ê hîng-tsìng ia̍h-sī ìng-ún sîng-pún, pí-jū tsuán-siàu ê huì-iōng
 • Tsi-tshî hóng-mn̄g ê sió-liōng ngī-kiann huì-iōng (pí-jū bāng-lōo liap-iánn-thâu, mái-kù, thâu-tuà-sik hīnn-ki)
  Tsù-ì: tuì toh-thâu tiān-náu (PC), tshiú-the̍h tiān-náu (pit-tiān), pênn-pán tiān-náu kah kî-thann kò-jîn siat-pī ê tshíng-kiû sī bô hû-ha̍p tiâu-kiānn.
 • Wikimania huē-gī ê huan-i̍k ho̍k-bū
 • Tuì ū-sian lo̍k-tsè ê Wikimania huē-gī ê huē-gī (pí-jū siat-pī ia̍h-sī khong-kan) ê sī-pîn tsè-tsok ē tsi-tshî
 • Kap Wikimania ua̍h-tāng (si̍t-phín, ìn-liáu, huē-gī khong-kan) siōng tuì-tâng ê suànn-hā tsū-huē
 • In-uī tsham-ka Wikimania (si̍t-phín, ìn-liáu, huē-gī khong-kan) jī-lâi sán-sing ê āu-Wikimania tsū-huē
Teh sin-tshíng tiong, lí ē-hông mn̄g-tio̍h ē-kha ê tsi̍t-kuá būn-tê:
 • Lí tāi-piáu tó-tsi̍t-ê Wikimedia ua̍h-tāng hù-sio̍k ki-kòo?
 • Lí su-iàu siánn-mih-khuán tsu-kim lâi tsi-tshî lí-ê siā-khu tsham-ú Wikimania 2021?
 • Tsu-kim ē-sái tsi-tshî tāi-iok guā-tsē ê Wikimania tsham-ú-tsiá?
Teh TSIA sin-tshíng khah ē-sái tit-tio̍h Wikimania 2021 hù-sio̍k tsióng-tsōo-kim.