User:Leonfd1992

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
User language
Users by language
User language
es-N Esta persona tiene una comprensión nativa del español.
guc-N wayuunaikika shia nünüiki chi ka'yataayakalü.
Users by language
Jülüjain wane mmakat ein kapülain tü alijunakalirua jee wayuukanairua junain ekerolaa alümüin supüshuwayale etijaanaka. Ayatashi waya junain.