2022 talk:Registration/nan

From Wikimania

Lán Tâi-gí tī wiki téng-koân ê iōng-jī[edit source]

Chhiáⁿ-mn̄g lán chit-chūn kám sī mā ū teh iōng Tâi-lô? In-ūi góa khòaⁿ tio̍h chit phiⁿ ê hoan-e̍k lóng sī iōng Tâi-lô. Jî-chhiáⁿ tī lán ê Wikipedia téng-koân mā lú-lâi-lú-chē lâng teh iōng Tâi-lô. Chit-ê būn-tê, góa siūⁿ sī su-iàu thó-lūn. 219.68.100.67 12:10, 27 July 2022 (UTC)Reply[reply]