Tsù-tsheh

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2022:Registration and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.

Iú-kuan Uikimania 2022

Uikimania sī Uikimedia ūn-tōng ê nî-tōo huē-gī, i-ê tsong-tsí sī teh kìng-tsiok iû tsì-guān-tsiá siā-kûn tsiok-sîng ê sóo-ū bián-huì kah khai-hòng ê tì-sik tsuan-àn. Uì 8-gue̍h 11-hō tsì 14-hō, kin-nî ê Uikimania beh kā Uikimedia ê sîng-uân tsū-tsi̍p tsò-hué, í suànn-tíng hong-sik kah si̍t-thé ê hong-sik tsìn-hîng tshòng-tsok, kìng-tsiok kah liân-hē. Tse lóng-sī uî-kî 4-kang ê tsū-huē, thó-lūn, huē-bīn, puê-hùn kap gián-thó-huē —— thó-lūn būn-tê, pò-kò sin tsuan-àn hām hong-huat, lî-tshiánn kau-liû siūnn-huat.

Kin-nî sòaⁿ-téng Uikimania ê tsú-tê sī "Tsiat-ji̍t kìng-tián". Lán tio̍h-beh tsū-tsi̍p tsò-hué, tsū-tsiau tsuan-àn hām Uikimedia ê ūn-tōng thuân-thé, kìng-tsiok lán khok-tuā siā-kûn ê to-iūnn-sìng. Uikimania 2022: Tsiat-ji̍t kìng-tián! ē-tàng iōng sam-ê sû-gí lâi khài-kuah: ū tshù-bī, ū ua̍h-li̍k, hām tshiong-muá ua̍h-thiàu; kìng-tián tio̍h-beh í khu-i̍k-sìng, thong-kuè kìng-tsiok ua̍h-tāng tsiò-liāng kui-ê Uikimania ūn-tōng ê siā-kûn; kìng-tián tio̍h-beh huan-gîng sin sîng-uân, uī siu-tshú tsham-ka-tsiá tshòng-tsō tsi̍t-ê tshiong-muá khé-huat hām siūnn-huat ê an-tsuânkhong-kan.

Khai-sí tsù-tsheh!

Suànn-tíng Uikimania ê tsù-tsheh tioh it-ti̍t kàu 2022-nî 8-gue̍h 14-hō Ukikmania kiat-sok uī-tsí. Teh tsiah tsù-tsheh tio̍h siū-ú lí hóng-būn suànn-tíng Uikimania ê kuân-hān, pún-tē ê si̍t-thé ua̍h-tāng khó-lîng ū ka-kī ê tsù-tsheh liû-tîng.

Guan tng-teh hām ho̍k-bū-siong thê-kiong siong-bū ha̍p-tsok, uī lí thîng-hiàn Uikimani 2022: tsiat-ji̍t kìng-tián. Tshiánn tsham-ua̍t Uikimania 2022 ún-su siann-bîng Í-piān tit-tio̍h koh-khah-tsē ê sìn-sit.
Map
Wikimania 2022 In-person events