2021:Kah Wikimania suá-tsò suànn-tíng hi-gí ê ua̍h-tāng

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2021:Moving Wikimania to a Virtual Event and the translation is 100% complete.

Kah Wikimania 2021 suá-kàu suànn-tíng tioh-iōng Hi-gí ê Hong-sik lâi kí-hîng.
Wimedia siú-si̍k îng-ūn-kuan Janeen Uzzell hōo Wikimedia Siā-khu ê tsit-tiunn phue
2021-nî 1-gue̍h 27-ji̍t


Kin-nî khah-tsá ê sî-tsūn, hit-tang-tsūn guán kuat-tīng tshú-siau Wikimania 2020 ê sî-tsūn, ū tsiânn-tsē lâng lóng ǹg-bāng guán khuànn ē-sái kah ua̍h-tāng thè-uànn kàu 2021-nî. Guán kī-tāi 8 gue̍h-hūn teh Bangkok kah ta-ke kông-huan kìng-tsiok lán teh Tang-lâm-a ê tē-1 ê Wikimania.

Put-jî-kò, tō tshin-tshiūnn lán sóo kī-tāi ê hī-khuân-hîng, m̄-kuán i̍k-biâu ê gián-kiú í-king the̍h-tio̍h khó-hí ê tsìn-tián, put-jî-kò lán kánn-nā bô-siánn khó-lîng ē-sái tī 2021-nî 8-gue̍h tsìn-tsîng ē-tàng tsū-iû lí-hîng koh-tsài tsū-tsi̍p tsò-hué. Tī kuè-khì ê kuí-kò-gue̍h lāi-té, Wikimedia Kim-huē Ua̍h-tāng Thuân-tuī it-ti̍t teh kah Wikimania Tsí-tō Uí-uân-huē hām ESEAP ê Hi̍k-sim Tsoo-tsit Thuân-tuī (Tang-a, Tang-lâm-a kap Thài-pîng-iûnn tē-khu) thó-lūn lán beh an-tsuân tī 2021-nî thui-tsìn Wikimania. Tsia--ê lī-ik siong-kuan-tsiá tâng-tsê kuat-tīng mê-nî ê Wikimania tio̍h-sī tsi̍t-ê suànn-tíng ê ua̍h-tāng. Tsit--ê suànn-tíng hi-gí ê Wikimania tio̍h-uì koh-khah kóng-huàn ê siā-khu sîng-uân lâi tsoo-tsit--ê, m̄-sī iû ESEAP Hi̍k-sim Tsoo-tsit Thuân-tuī lâi tsú-tshî--ê. Iû-î ESEAP thuân-tuī iū-koh kiông-lia̍t ê ǹg-bāng teh bī-lâi kí-pān Wikimania, in-tshú in tio̍h-beh kè-siok tam-jīm ē-tsi̍t-kài suànn-ē Wikimania ê tsú-pān-hong.

Tuì lán lāi-té ê tsiânn-tsē lâng lâi-kóng, thiann-tio̍h lán bē-tàng tī 2021-nî tshin-sin teh Wikimania tsū-huē sī tsi̍t-kiānn hōo-lâng sit-bōng ê siau-sit. M̄-ku guá tuì tsuè-kīnsóo-ū ê hi-gí ua̍h-tāng ê sîng-kong kah tshòng-tsō kám-kak tsiânn-kik-lē, uì itWikiCon tíng-tíng khu-i̍k ê ua̍h-tāng kàu A-thài tē-khu kìng-tsiok Wikipedia 20-hué senn-ji̍t ê Wiki 20 ua̍h-tāng í-kip 12-tue̍h kí-hîng ê Ua̍h-tāng tsiàn-lio̍k Tsuá-kiû Tuì-uē. Tī kuè-khì ê kuí-kò-gue̍h lāi-té, guá í-king siu-tio̍h pí-guá teh tsit-tiûnn COVID-19 tuā-liû-hîng khai-sí ê hit-tang-tsūn siūnn--ê koh-khah tsē ê lâng in-ê lâi-phue. Kah í-óng kâng-khuán, Wikimedian í-king sik-ìng lî-tshiánn koh tshuē-tio̍h-á hōo-siōng liân-hē ê sin hong-huat.

Lán siong-sìn, tsit-tsióng sin-hîng--ê suànn-tíng hi-gí ê hîng-sik tio̍h-beh uī-lán ua̍h-tāng tang-tiong koh-khah tsē ê lâng tshòng-tsō ki-huē, hōo-in pí í-óng m̄-kuán tī siánn-mih sî-tsūn lóng tsham-ú tsoo-tsit ě ua̍h-tāng. Lán tit-beh tsìn-tsi̍t-pōo kiàn-kòo lán tī 2019-nî teh Wikimania Sūitián kí-hîng kî-kan kè-tòng ê Wikimania hāng-bo̍k ê hia̍p-tsò, khui-hong liû-tîng. Iû-î tse-sī lán--ê tē-1-ê suànn-tíng hi-gí ê Wikimania, lán mā-sī ē-sái uì tsit-ê king-giām ê tang-tiong ha̍k-sip kah hi-bāng pau-kuat suànn-tíng tsham-ú bī-lâi bīn-tuì-bīn ê Wikimanias ê suán-hāng. Tī 2021-nî Wikimania khó-lîng bē tshin-tshiūnn lán siōng-tāi-sing siūnn--ê án-ní huat-sing, hit khuán i iu-guân sī tsi̍t-ê ta̍t-tit kìng-tsiok ê ki-huē, iû-kî-sī Wikimania 2021 tio̍h-beh teh Wikipedia 20-huè ê senn-ji̍t hit-tang-tsūn lâi kí-hîng.

Lán huan-gîng tuì tsit-ê suànn-tíng hi-gí Wikimania ê siūnn-huat, lî-tshiánn koh -teh 1 gue̍h-hūn, lâng kè-uē uē-hun hióng-iu iú-kuan an-tsuân tsham-ú kui-uē kuè-tîng ê koh-khah-tsē sìn-sit. Tī tsiap--lo̍h-lâi ê kuí-kò-gue̍h tong-tiong, lán koh ē-sái hun-hióng koh-khah-tsē ê iau-tshiánn thê-kau huē-gī liû-tîng kah tsióng-sōo-kim hong-bīn iú-kuan ê sìn-sit. Kah-tī kâng tsit-ê sî-kan, tshiánn hun-hióng lí--ê su-uî, siūnn-huat, hām kiàn-gī hōo Meta ê Wikimania tsí-tō uí-uân-huē.

Tsok-uî tsi̍t-hāng ua̍h-tāng, lán tin-sī hia--ê tshin-sin ka-kī liân-hē teh tsò-hué ê ki-huē, lî-tshiánn koh kī-tāi lán m̄-tsai tang-sî tsiah-ē koh kìnn-bīn. Tsài-tshú tsi-tsîng, tshiánn ta-ke ài pó-tshî an-tsuân kah bān-hāng liû-sim.

Janeen Uzzell
tāi-piáu
ESEAP hi̍k-sim tsoo-tsit thuân-tuī
Wikimania tsí-tō uí-uân-huē
Wikimedia ki-kim-huē ua̍h-tāng thuân-tuī