2021:Submissions/Guidelines/nan

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2021:Submissions/Guidelines and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.


Khài-iàu

Kài-siāu

Lán thâu-pái suànn-tíng hi-gí ê Wikimania tio̍h-beh tī 2021-nî 8-gue̍h 13-ji̍t kí-hîng. Wikimania sī Wikimedia ê nî-tōo huē-gī, uī-tio̍h beh kìng-tsiok tsì-guān-tsiá siā-khu ē-tàng si̍t-hiān sóo-ū ê bián-huì tî-si̍t hāng-bo̍k. Tsok-uî Wikimedia ua̍h-tāng siōng-tuā---ê tsū-huē, kin-nî ê hi-gí Wikimania ē-pí í-óng jīm-hô sî-tsūn koh-khah tuā, án-ne ē-hōo koh-khah tsē ê Wikimedians tsū-tsi̍p tsò-hué, lâi tshòng-tsō, kìng-tsiok kah hōo-siōng liân-hē!

Tsú-tê

Kin-nî hi-gí Wikimania ě tsú-tê sī se̍h-tio̍h Wikipedia 20-huè ê senn-ji̍t lâi kí-hîng. Lán tio̍h-beh huî-kóo lán--ê ua̍h-tāng ê kuè-khì, kong-tsiok hiān-tsāi, kohtián-bōng bī-lâi. Tiōng-tiám sī thui-tōng lán hāng-bo̍k ê lâng. Kin-nî ê tsú-tê sī-beh tu̍t-tshut ta̍k-ê teh tsuân-kiû kah to-guân-huà ua̍h-tāng tang-tiong ê siōng-hó--ê hong-huat.

Ua̍h-tāng tsham-ú-tsiá

Kin-nî ê suànn-tíng Wikimania tio̍h tsiânn-tsó kū-iú bô-kāng-khuán ê tî-si̍t kah tsuan-gia̍p tsuí-ping ê kóng-tāi jîn-kûn khai-hòng tsham-ú ê tiōng-iàu ki-huē. In-tshú, sin-tsìn kah kū-iú tiong-kip tì-sik ê lâng í-kip lán tiong-kan koh-khah ū king-giām ê siā-khu--ê sîng-uân lóng ing-kai ē-sái hóng-mn̄g ua̍h-tāng ê lāi-iông.

Thîng-sū siat-kè

Guán tio̍h-beh tī tsiap--lo̍h-lâi ê kuí-ā-ê lé-pài lāi-té hun-hióng koh-khah tsē iú-kuan-tio̍h Wikimania ting-sū siat-kè khing-khak ê sìn-sit. Put-jî-kò, guán i-kīng siūnn-beh hun-hióng sóo kī-tāi--ê. Tsit--ê ua̍h-tāng ê tsiat-bo̍k tio̍h-beh thong-kuè hiān-tiûnn kah tiám-pòo lāi-iông ê sio-lām lâi thê-kiong. Guán tio̍h-beh tuì Wikimedia Commons thê-kiong--ê sóo-ū ê lāi-iông tsìn-hîng tsûn-tóng.

 • Tsú-iàu ê bú-tâi: thuân-tsiap tsú-tê, bué-tsù, gôo-lo̍k tíng-tíng kuan-kiàn lāi-iông ê khong-kan.
 • Ua̍h-tāng thuân-thé kah hù-sio̍k kuí-tō: iû siā-khu tsoo-tsit kòo-bôo ê kuí-tō. Tuì tsit-ê kuí-tō thê-kau tuì Wikimedia siā-khu ê sóo-ū hù-sio̍k ki-kòo hui-hông.
 • Kò-jîn/tsi̍p-thé ê hāng-bo̍k: iû COT tshik-uē ê hāng-bo̍k, tsuan-mn̂g tsiam-tuì kò-jîn hi̍k-tsiá kò-jîn ê tsi̍p-thé. Tsit--ê hāng-bo̍k ê thê-kau tuì sóo-ū--ê lâng lâi khui-hong.
 • Hui huē-gī ê hāng-bo̍k: -bîng ti-gī, tse-sī tsi̍t-ê tsū-iû khong-kan, koh-khah kóng-huàn ê siā-khu ē-sái uat-suân tsū-iû lai guân-lí tsia--ê hāng-bo̍k.
 • Hackathon: Àn-tsiàu thuân-thóng ê hong-sik, Wikimania koh-beh teh ua̍h-tāng tsìn-tsîng ê 24 tiám-tsing-kú í-lâi tsuan-mn̂g iōng-teh tsoo-tsit Hackathon.
 • Bāng-lōo ê khong-kan: Wikimania tio̍h-beh ióng-iú kuí-ā-e-ê hi-gí ê tiûnn-sóo, ú-huē-tsiá ē-tàng teh-hia tsìn-hîng siā-kau kah huē-bīn uì tsuân-kiû kî-thann sóo-tsai lâi--ê wikimedians, koh-teh sin-ê hi̍k-tsiá i-kīng kiàn-li̍p ê hāng-bo̍k tíng-kuân kiàn-li̍p kuan-hē. Koh-khah ê sìn-sit tio̍h-beh thê-kiong.

Sik-iōng huān-uî

Tuè-tio̍h Wikimania kin-nî suànn-tíng ê hi-gí-huà, i uī-tio̍h tsit-ê ua̍h-tāng thê-kiong tsi̍t-ê ki-huē, ē-sái khó-lū uì tsit-ê ua̍h-tāng ta̍k-ê kak-lo̍h lâi--ê uē-tê. Hi̍k-sim ê tsoo-tsit thuân-tuīan-tsuân tī kin-nî ê kè-uē lāi-té tsoo-tsit tsia--ê tsú-tê í tsìn-hîng tsi̍t-kuá ê su-khó. Guán ǹg-bāng tuì ú-huē-tsiá thê-kiong ū-kàu ê tsū-iû lâi-tsū kok-tsióng kok-iūnn ê tsú-tê lāi-té tsìn-hîng suán-ti̍k, koh hōo sin-tshíng-jîn tshuē-tio̍h tsi̍t-ê hû-ha̍p in-ê hìng-tshù ê líng-i̍k. Teh tsit-ê ia̍h-bīn tngtiong, guán siūnn-beh thó-lūn tsit-ê kè-uē ê tsoo-tsit hong-sik.

Uē-tê

Lán ǹg-bāng ē-tàng hōo--i ū-kàu ê tsū-iû lâi-uì kóng-huàn ê huē-gī tsú-tê tong-tiong tsìn-hîng suán-ti̍k, in-uī ū tsiânn-tsē khuà-líng-i̍k ê tsú-tê ē íng-hióng lán sóo-ū ê siā-khu. Tsham-ua̍t ē-kha ê huān-lē:

 • Kàu-io̍k & GLAM: Kuè-khì 20-nî ê tshiòng-gī hām hāng-bo̍k lóng tsuan-tsù teh kok-kip kàu-io̍k khong-kan tang-tiong sú-iōng kah hóng-mn̄g Wikimedia hāng-bo̍k, koh-khah GLAM ki-kòo lâi ha̍p-tsok.
 • Sio-phuānn-kuan-hē: Kah ua̍h-tāng kāng-phuānn, tsìng-hú ki-kòo, ki-su̍t kāng-phuānn, khui-guân tsoo-tsit ê ha̍p-tsok. Ha̍k-sip, ki-huē, àn-lē gián-kiú, tsê-ka si̍t-tsiān hām sin-ê siūnn-huat.
 • Tshiòng-tō, An-tsuân & Siā-khu ê Kiān-khong: Tsuan-tsù teh jîn-kuân kang-tsok, tshiòng-tō, tshò-gōo ê sìn-sit + hi-ké ê sìn-sit, tsai-suànn hām lî-suànn lâi kiàn-siat koh-khah an-tsuân ê siā-khu, hîng-uî tsún-tsik ê tshiòng-gī. Kai-kuat kuè-khì, hiān-tsāi kah bī-lâi ê thiau-tsiàn, ha̍k-sip tíng-tíng ê kiânn-tāng.
 • Tsiàn-lio̍k 2030: Iú-kuan-tioh 2030-nî ua̍h-tāng tsiàn-lio̍k ê tshiòng-gī, thó-lūn, huē-gī, înn-toh huē-gī, iû-kî-sī kah si̍t-si kai-tuānn siong-kuan ê sū-hāng.
 • Sin siann-im & sin-tsìn-tsiá: Tsham-ú, sik-pia̍t, khip-ín + pó-liû ê tshiòng-gī, siūnn-huat, hāng-bo̍k tíng-tíng lóng i-kīng la̍p-ji̍p bo̍k-tsiân teh Wikimedia ua̍h-tāng tang-tiong tāi-piáu-sìng put-tsiok ê sin siann-im/siann-im. Iû li̍k-sú-siōng tāi-piáu-sìng put-tsiok ê kûn-thé líng-tō ê tshiòng-gī. Sin-hing siā-khu líng-tō ê tshiòng-gī.
 • Siā-khu tsú-tê: Tsi-tshî interwiki + suànn-tíng wiki kang-tsok ê tsìng-tshik, tsuè-ka si̍t-tsiān, kang-kū kah khò-tîng.
 • Lán-ê kòo-sū: Huán-su lán teh ua̍h-tāng tang-tiong ê kò-jîn lí-thîng. Huán-su hōo--lán kiânn-kah kin-á-ji̍t ê lâng. Tshiánn tsham-ua̍t tsit-ê hun-luī lâi liáu-kái siūnn-huat.
 • Tshòng-sin & gián-kiú si̍t-giām-sik: Tián-sī sin-ê tshòng-sin hāng-bo̍k kah tshiòng-gī ê si̍t-giām-sik. Pí-jū: lí ǹg-bāng Wikimedia bī-lâi ê hāng-bo̍k sī siánn-mih?
 • Sìng-pia̍t, To-iunn-síng & Pau-iông-sìng: Sìng-pia̍t, to-iunn-síng kah pau-iông-sìng hāng-bo̍kiú-tsōo teh tshòng-kiàn to-iunn-síng kah pau-iông-sìng ê ua̍h-tāng hām/hi̍k Internet, bô-lūn sī-teh suànn-tíng ia̍h-sīsuànn-hā.
 • Gí-giân: Sóo-ū gí-giân ê būn-tê, guân-tsū-bîn hi̍k-tsiá kî-thann. Ū tsi̍t-kuá tsiâm-tsāi ê tsú-tê pau-kuat Wikidata sû-tián phian-tsuàn, tuì ho̍k-bū put-tsiok ê gí-giân hām wiki ê guā-tián, iú-kuan-tio̍h khua to-gí-giân wiki tiông-sin sú-iōng tsâi-liāu (bôo-pán, bôo-tsoo) ê huē-gī tíng-tíng.
 • Kî-thann:Teh lán ê ua̍h-tāng tang-tiong hông jīm-uî sī khua-líng-i̍k ê jīm-hô kî-thann tsú-tê ê khong-kan.

Huē-gī luī-hîng

Kin-nî suànn-tíng Wikimania bô tan-it ê tsú-tshî-jîn, put-kò sī tsi̍t-ê lán kui-ê siā-khu lóng-ē-sái tsham-ú ê si̍t-giām.: kah siā-khu. Lán hi-bōng uī lán-ê siā-khu kah kò-jîn thê-kiong tsham-ú tsit-ê kè-uē ê khong-kan, in-tshú i-kīng tshòng-kiàn tsi̍t-kuá tôo-kìng, lí mā ē-sái thong-kuè hun-phuè 2-ê to̍k-li̍p ê pīng-hîng tsi khai-huat kuí-tō lâi tshik-uē tsi̍t-ê kè-uē ê tsi̍t-pòo-hūn. Tsia--ê pīng-hîng ê sió huē-gī tong-tiong ê lāi-iông ē-sái hiān-tiûnn khui-huē, ia̍h-sī lí ē-sái thê-kau ū-sian lo̍k-tsè ê lāi-iông, án-ne guán tio̍h ē-sái kā-i pau-kuat teh tsiat-bo̍k lāi-té.

 1. Hiān-tiûnn huē-gī: Lí-ê huē-gī tio̍h-ài hiān-tiûnn tsú-tshî, tse tio̍h ún-tsún ú-huē-tsiá tsìn-hîng hiān-tiûnn ê kòng-hiàn, thê-mn̄g hām tuì-uē.
 2. Ū-sian Lo̍k-tsè ê Huē-gī tuì-uē: Lín-ê tuì-uē mā ē-tàng ū-sian lo̍k-tsè, tio̍h-beh tī 2021-nî teh Wikimania tíng-kuân tsìn-hîng ti̍t-pò. Tsit-ê suán-hāng i-kīng kiám-tsió ú-huē-tsiá hām lí-ê lāi-iông tsi-kan ê hōo-tōng sòo-liōng, m̄-koh lí mā ē-sái teh lo̍k-tsè huē-gī ê tuì-uē liáu-āu tsú-tshî tsik-sî ê tuì-uē hi̍k-tsiá mn̄g-tap. Guán i-kīng tsí-sī guán-ê tsè-tsok thuân-tuī lâi kuán-lí kah tsi-tshî lí lo̍k-tsè huē-gī tuì-uē koh khak-pó teh tsia̍t-tsí ji̍t-tsí tsi-tsîng lâi uân-sîng. Lia̍h-tsún lí-nā bô-huat-tōo hû-ha̍p lo̍k-tsè ê tsia̍t-tsí ji̍t-kî kah iau-kiû, lí-ê huē-gī tuì-uē tio̍h-ài í hiān-tiûnn ê hîng-sik lâi tsìn-hîng hi̍k-tsiá tō ē hông tshú-siau.

Gí-giân Bô-tsiòng-gāi

Iû-î Wikimania 2021 sī tsi̍t-ê tsuân-kiû-sìng ê suànn-tíng ua̍h-tāng, lán tio̍h-ū tsi̍t-ê tsiânn-hó ê ki-huē ē-sái lâi tshim-ji̍p khó-lū tsham-ú-tsiá ê gí-giân kah siā-khu. Tuì-tio̍h bīn-tuì-bīn ê ua̍h-tāng, lán kan-na hān-î sik-ìng tan-it ê sî-khu (í-kip suî-sî lâi--ê sî-tsha) kah thong-siông tsió-liōng ê gí-giân. Kin-nî, lán tio̍h-beh kí-pān hiān-tiûnn hām ū-sian lo̍k-tsè ê huē-gī, pîng thê-kiong kháu-i̍k hi̍k-tsiá pí-tik ê ho̍k-bū. Tsiánn kè-sio̍k ua̍t-to̍k í-piān liáu-kái lán tng-teh tshái-tshú ê hong-huat í-kip tio̍h-beh án-tsuánn tsi-tshî tehkau ê lāi-iông.

Hong-huat

Teh kuè-khì, Wikimania kan-na bīn-tuì kóng ing-gí ê kuan-tsiòng. Put-jî-kò, guán nn̄g-bān hōo koh-khah tsē lâi-tsū lán ua̍h-tāng ê lâng ē-tàng iōng in kam-ga̍k khuìnn-ua̍h ê gí-giân hóng-mn̄g Wikimania, guán tng-teh tshì khuànn-māi tsia--ê sin hong-huat khuànn kám-ē-sái. Lán jīn-bat-tio̍h lán bô-huat-tōo tsiap-la̍p muí-tsi̍t-ê lâng kah siā-khu, koh-uì ua̍h-tāng ê tsiàn-lio̍k tang-tiong liáu-kái-tio̍h gí-giân ê tsiòng-gāi si guā-nī--á tiōng-iàu.

 • Tuì sóo-ū iōng ing-gí tsìn-hîng ê huē-gī (hiān-tiûnn hām ū-sian lo̍k-tsè), Wikimedia Ki-kim-huē tio̍h-beh iōng tông-sing tuân-i̍k ê hîng-sik lâi thê-kion uì ing-gí káu alapik-gí, huat-gí, tik-gí, lōosiia-gí, sepangâ-gí kah hàn-gí ê hiān-tiûnn tsik-sî ê huan-i̍k, hōo koh-khah-tsē ê kuan-tsiòng ē-tàng tsū-iû ka-ji̍p hām tsham-ú. Guán tio̍h-beh hun-hióng koh-khah-tsē iú-kuan-tio̍h tse beh-án-tsuánn tsiap-kīn sū-kiānn ê sìn-sit.
 • Tuì sóo-ū iōng alapik-gí, huat-gí, tik-gí, lōosiia-gí, sepangâ-gí kah hàn-gí tsìn-hîng ê huē-gī (hiān-tiûnn hām ū-sian lo̍k-tsè), Wikimedia Ki-kim-huē tio̍h-beh iōng tông-sing tuân-i̍k ê hîng-sik lâi thê-kion ing-gí ê huan-i̍k.
 • Ū-sian lo̍k-tsè ê huē-gī: ē-tàng iōng lí kah-ì ê jīm-hô gí-giân lâi thîng-hiān。 Tsiū ún-tsông-sik ê jī-bōo lâi-kóng, guán tng-teh gián-kiú uī-tio̍h tsit-ê bo̍k-tik thê-kiong tsū-tōng-huà ê kái-kuat hong-àn. Teh bô-guā-kú ê tsiong-lâi tō-ū koh-khah-tsē ê sin-hong-àn lâi thui-tshut. Tshiánn tsham-ua̍t ē-kha ê pió-tuann tio̍h ē-sái liáu-kái guán-ê hong-huat.
Hiān-tiûnn huē-gī Ū-sian lo̍k-tsè ê huē-gī
Iōng Ing-gí Iōng kî-thann ê gí-giân Iōng Ing-gí Iōng kî-thann ê gí-giân
Tsú-pān-tsiá thê-kiong:Gí-Im Huan-i̍ tsò:
 • Ing-gí
Bô-thê-kiong
 • Huat-gí,
 • Tik-gí,
 • Lōosiia-gí,
 • Sepangâ-gí,
 • Hàn-gí,
 • Alapik-gí
Bô-thê-kiong
 • Huat-gí,
 • Tik-gí,
 • Lōosiia-gí,
 • Sepangâ-gí,
 • Hàn-gí,
 • Alapik-gí
Tsú-pān-tsiá thê-kiong: Gí-im huan-i̍k tsò:
 • Huat-gí
 • Tik-gí,
 • Lōosiia-gí,
 • Sepangâ-gí,
 • Hàn-gí,
 • Alapik-gí
M̄-SĪ M̄-SĪ
Tsú-pān-tsiá thê-kiong: "Ing-gí ê Muâ-khàm Jī-bōo" M̄-SĪ M̄-SĪ
Tsú-tshî-jîn thê-kiong: Ing-gí ê Tsuân-lo̍k M̄-SĪ M̄-SĪ SUÁN-TI̍K SUÁN-TI̍K


Tâu-kó gí-giân

Uī-tio̍h hōo sóo-ū ê huē-gī sím-ua̍t-tsiá ē-tàng sím-ua̍t sóo-iú thê-kau ê lāi-iông, koh tsûn-khak lâi tsìn-hîng sím-ua̍t, guán iau-kiû sóo-ū thê-kau ê lāi-iông lóng-ài sú-iōng ing-gí. Put-jî-kò, tō tshiūnn tíng-kuân sóo biâu-su̍t, huē-gī ē-tàng iōng jīm-hô gí-giân thîng-hiān hōo--kuan-tsiòng.

Ta̍k-ê gī-tîng

Kui-ê Wikimedia ua̍h-tāng ê ki-tshóo sī kiōng-hióngkah ha̍k-si̍p--ê. Tuì Wikimedia ua̍h-tāng siōng-tuā ê nî-tōo tsū-huē Wikimania lâi-kóng, tsîng-hóng bē-pí tsit-má khah-hó. Kin-nî lán tàu-tīn tsò-hué lâi kìng-tsiok hōo--kè-uē ē-sái sîng-kong, koh kī-tāi uī hia--ê ǹg-bāng thong-kuè Wikimania ê huē-gīlâi hun-hióng in-ê khang-khuè ê lâng thê-kiong tsi̍t-kuá khong-kan.

Kin-nî tông-hâng phîng-sím ê thê-kau tio̍h-beh khai-hòng hōo:

 • Ua̍h-tāng Thuân-thé & Hù-sio̍k ki-kòo: uì tuā-tuā ê to̍k-li̍p hun-huē kau sió-hîng ê iōng-tsiá-tsóo.
 • Kò-jîn hi̍k-tsiá kò-jîn ê tsi̍p-thé: jīm-hô jîn, siang-lâng tsoo, sann-lâng tsoo, sì-êlâng tsoo hi̍k-tsiá koh-khah tuā ê kò-jîn thuân-thé.

Tse nn̄g-tiâu kuí-tō tio̍h-beh tông-sî ūn-hîng.

Ua̍h-tāng Thuân-thé & Hù-sio̍k ki-kòo ê kin-tsong

Tsit-ê kuí-tō iōng-teh ua̍h-tāng thuân-thé kah hù-sio̍k ki-kòo thê-kiong ê huē-gī. Tse tio̍h-beh tuì Wikimedia Ua̍h-tāng tang-tiong ê sóo-ū (sin-ê hi̍k-tsiá i-kīng kiàn-li̍p--ê) hù-sio̍k ki-kòo khui-hong. Bô-lūn lí-sī khu-i̍k-sìng ê thuân-thé, tsuan-tê hù-sio̍k ki-kòo, sió-hîng iōng-tsiá thuân-thé ia̍h-sī tē-hng hun-huē -- guán lóng huan-gîng Wikimedia ua̍h-tāng tang-tiong ê sóo-ū bô-kāng-khuán tsóo-tsit thuân-thé. Tsit-ê kuí-tō ko-lîng sī tsi̍t-ê tsiânn-hó ê ki-huē lâi tu̍t-tshut lâng, hāng-bo̍k í-kipin teh lí-ê siā-khu kah kî-thann tē-khu sóo tshòng-tsō ê íng-hióng. Guán kiông-lia̍t kóo-lē lí lâi kuan-tsù hām kiongtsiok siā-khu lāi-té ê sin siann-im, bīn-tshiunn kah hāng-bo̍k, í-kip siā-khu tang-tiong teh ua̍h-tāng lāi-té tit-tio̍h koh-khah tēs jīm-khó ê kò-jîn.

Kò-jîn/Tsi̍p-thé hong-hiòng

Tsit-ê kuí-tō tsuan-mn̂g iōng-teh kò-jîn hi̍k-tsiá kò-jîn tsi̍p-thé thê-tshut ê huē-gī, tio̍h beh kā jīm-hô ū hìng-tshù tsham-ú tsit-ê kè-uē ê lâng khui-hong. Bô-lūn lí sī guā-tsē-nî lâi it-ti̍t ua̍h-thiàu teh tsit-hāng ua̍h-tāng tang-tiong, ia̍h-sī kán-ná kuí-kò-gue̍h niā-niā. Tsiū-nā tse-sī lí tē-1 pái kah tuā-liōng ê thiann-tsiòng kau-tâm, mā huan-gîng lí. Tsiū tshin-tshiūnn kî-thann ê tuì-uē kâng-khuán, huan-gîng sóo-ū huē-gī ê keh-sik. Thuân-thóng-siōng, guán tsóng-sī u kok-tsióng kok-iūnn ê lâng tsham-ú Wikimania kè-uē. Thong-kuè tsit-tsióng ê hong-huat, guán i-kīng pó-tshî tsîng-kuí-nî ê tsing-sîn.

Sî-kan ê Hun-phuè: Hîng-sik tuì Keh-sik

Muí-tsi̍t-ê hîng-sik tsìn-hîng ê sî-kan hun-phuè sī iú-sóo bô-kâng--ê. Bô-kāng-khuán ê keh-sik tio̍h-teh tī sî-kan ê hun-phuè-siōng sī iú-sóo put-tông. Guán teh ē-khah tio̍h-ē-lâi kái-sueh tsia-ê bô-kāng-khuán ê sóo-tsai.

 • Khiā tī káng-tsō ê huē-gī: 20 hun-tsing ê ián-káng + 10 hun-tsing ê būn-tap
 • Thó-lūn (înn-toh huē-gī, sió-tsoo thó-lūn): 45 hun-tsing
 • Gián-thó-huē: 45 hun-tsing
 • Kìng-tsiok/Gôo-lo̍k: 30 hun-tsing
 • Tiûnn-guā huē-tâm/tshái-hóng: 30 hun-tsing
 • Khuài-sok huē-tâm: 10 hun-tsing

Ua̍h-tāng Thuân-thé & Hù-sio̍k ki-kòo ê kin-tsong

Guán siūnn-beh hōo Wikimedia ua̍h-tāng thuân-thé hām hù-sio̍k ki-kòo ū ki-huē ióng-iú tsit-ê kè-uē ê tsi̍t-pòo-hūn. Guán uī ta̍k-tsoo hun-phuè siōng-tsē 1.5 sió-sî ê sî-kan lâi tshik-tián. Tse tio̍h tuì-ìng teh 3-ê khiā-teh káng-tsō ê ián-sī. Lí ē-tàng suán-ti̍k iōng siánn-mih-khuán ê hîng-sik lâi thîng-hiān lí-ê lāi-iông. Muí-tsi̍t-tsióng hîng-sik ê sî-kan hun-phuè tshiánn tsham-khó í-siōng ê tsiong-tsiat.

Kò-jîn/Tsi̍p-thé ê hong-hiòng

Sî-kanê hun-phuè tio̍h khiā-teh thê-kau kî-kan suán-ti̍k ê kik-sik. Muí-tsi̍t-tsióng hîng-sik ê sî-kan hun-phuè tshiánn tsham-khó í-siōng ê tsiong-tsiat.

Ìng-iōng Si̍t-lē

Lí ē-sái tsū-iû suán-ti̍k án-tsuánn kah tsit-ê khiànn-thâu iông-ji̍p lí sóo suán-ti̍k ê tsú-tê.

 • Huán-lē 1: Ua̍h-tāng thuân-thé & Hù-sio̍k ki-kòo (1.5 sió-sî)
  • Lí siūnn-beh thê-kau tsi̍t-hūn khiā-teh káng-tsō ê huē-gī thê-àn, kî-tiong pau-kuat tsi̍t-hē-lia̍t ê káng-tsō, i-ê lāi-iông khan-sia̍p tio̍h lí-teh siā-khu ê kàu-io̍k khong-kan lāi-té tú-tio̍h ê thiau-tsiàn.
  • Thong-kuè ìng-iōng KUÈ-KHÌ - HIĀN-TSĀI - BĪ-LÂI, án-ne lí tio̍h ē-sái kā muí-tsi̍t-ê huē-gī suán-ti̍k tsit-tsióng keh-sik.
   • KUÈ-KHÌ: Kái-sué tsit-ê thiau-tsiàn sī án-tsuánn tshut-hiān--ê, í-kip lí sī án-tsuánn tsham-ú kuè-khì--ê. Lí ē-tàng huê-kòo tsi̍t--ê lí siōng tsuè kín-pik ê thiau-tsiàn.
   • HIĀN-TSĀI:2 Lí-ê thiau-tsiàn bo̍k-tsîng khiā-teh siánn-mih tsōng-thài? Kàu kin-á-ji̍t uî-tsí lí-ū the̍h-tio̍h tó-tsi̍t-kuá--á tsìn-tián? Kám-ū tsoo-kài lí-ê tsin-pōo ê tsoo-kài in-sòo?
   • BĪ-LÂI: hun-hióng lí bī-lâi ê kè-uē hām sîng-kó. Lí kè-uē án-tsuánn teh tsuè-tshoo ê thiau-tsiàn tang-tiong the̍h-tio̍h tsìn-tián, bī-lâi ê tō-lōo koh-sī siánn-mih? Lí ē-sái kī-tāi tó-tsi̍t-kuá--á ê sîng-kong hām sit-pāi? Lí kám-ū kah ua̍h-tāng tang-tiong ê jīm-hô-jîn lâi ha̍p-tsok?
 • Huán-lē 2: Ua̍h-tāng thuân-thé kah hù-sio̍k ki-kòo/ Kò-jîn hām tsi̍p-thé
  • Lí siūnn-beh kah tsi̍t-ê iû siā-khu tāi-piáu hām sìng-pia̍t to-guân-huà ua̍h-tāng-ka tsóo-sîng ê kok-tsè sió-tsoo, uî-luí teh suànn-tíng wiki tíng-kuân ê sìng-pia̍t tsha-kū tsi̍t-hong-bīn ê kiōng-tông thiau-tsiàn kah kái-kuat hong-àn lâi kí-pān tsi̍t-ê tshiok-tsìn gián-thó-huē.
  • Thong-kuè ìng-iōng KUÈ-KHÌ - HIĀN-TSĀI - BĪ-LÂI, án-ne lí tio̍h ē-sái kā muí-tsi̍t-ê huē-gī suán-ti̍k tsit-tsióng keh-sik.:
   • KUÈ-KHÌ: BÔ SIK-IŌNG
   • HIĀN-TSĀI: Sok-sió sìng-pia̍t ê tsha-kū sī tong-tsiân ê tsi̍t-ê siong-kuan uē-tê, se-hong siā-huē sìng-pia̍t kài-liām ê khok-tián sī án-tsuánn íng-hióng kui-ê Wiki Siā-khu/jîn-luī, lán uī-tio̍h beh ìng-tuì thiau-tsiàn, kuan-tsù hām tsiòng-gāi nā-án-ne i-kīng tsò tsi̍t-kuá siánn-mih khang-khuè--á? Lán tng-teh tsò tsi̍t-kuá-á siánn-tāi lâi-teh tsuân-kiû huān-uî-lāi thuân-pòo iú-kuan--ê sìng-pia̍t kài-liām ê tì-sik? Lí tuì sìng-pia̍t hām pau-iông kài-liām ê kò-jîn king-li̍k sī siánn-mih?
   • BĪ-LÂI: Lán tio̍h-beh án-tsuánn kè-sio̍k tsiânn-tsó tsi̍t-ê uī-tio̍h ta̍k-ê lâng tshòng-tsō tsi̍t-ê khai-hòng kah an-tsuân khong-kan ê sian-hîng-tsiá - put-kuán in-ê sìng-pia̍t ê hun-iá. Lán beh-án-tsuánn mí-ha̍p tsha-kū koh kik-huat sìng-pia̍t ê to-iunn-sìng, í-kip ktthann ê luī-pia̍t?
 • Huán-lē 3: Ua̍h-tāng thuân-thé & hù-sio̍k ki-kòo/ Kò-jîn kah tsi̍p-thé
  • Lí siūnn-beh kí-pān tsi̍t-tiûnn iú-kuan-tio̍h beh án-tsuánn kā an-tsuân khong-kan ê tsìng-tshik la̍p-ji̍p jīm-hô tsóo-tsit ê gián-thó-huē, koh beh kah bô-kâng tsóo-tsit ê bô-kāng-khuán lâng tàu-tīn--lâi tsú-tshî tsit-ê gián-thó-huē.
  • Thong-kuè ìng-iōng KUÈ-KHÌ - HIĀN-TSĀI - BĪ-LÂI, án-ne lí tio̍h ē-sái kā muí-tsi̍t-ê huē-gī suán-ti̍k tsit-tsióng keh-sik.
  • BĪ-LÂI:Iú-kuan-tio̍h beh án-tsuánn si̍t-si Iú-siān Khong-kan Tsìng-tshik ê gián-thó-huē: Bī-lâi ê tsóo-tsit hām khang-khuè ê tiûnn-sóo sī siánn-mih-khuán? Lán-beh án-tsuánn pang-tsōo hām siâm tsit-ê piàn-kik? Koh-ū tó-tsi̍t-kuá--á ê kiânn-tāng ū-huat-tōo teh tiông-sin kòo-sióng tsóo-tsit kah siā-huē pún-sin hong-bīn ē-sái lâi khiā-teh líng-sian ê tē-uī?

Tsò kah Buái tsò

Ing-kai tsò--ê

 • Ing-kai tio̍h-ài í àn-lē gián-kiú tsok-uî ti̍k-sik, kiông-tiāu khua-khu-i̍k ê ha̍p-tsok.
 • Tsiánn iau-tshíng ū-kā lí hi̍k-tsiá lí-ê thuân-tuī ha̍p-tsok-kuè ê pún-tē ia̍h-sī kok-tsè ua̍h-tāng-ka teh huē-gī kî-kan lâi huat-giân.
 • Ing-kai tio̍h-ài kā huē-gī í-teh tsi̍t-ê hāng-bo̍k tíng-kuân kang-tsok ê hia--ê lâng tsi tsi̍p-thé miâ-gī lâi thê-kau.
 • Ing-kai tio̍h-ài kuan-tsù teh khu-i̍k àn-lē gián-kiú ê tsuân-kiû-sìng tsi hong-huat.
 • Ing-kai tio̍h-ài khó-lū-tio̍h lí-ê thiann-tsiòng sī tsiânn kóng-huàn, thiann-tsiòng ū siā-khu ê sin-ê sîng-uân sīm-tsì kàu tshut-miâ ê sîng-uân lóng-ú.
 • Teh lí-ê huē-gī kî-kan ing-kai tio̍h-ài sú-iōng bô-kāng-khuán luī-hîng ê muî-thé.: tsia-ê muî-thé ū sī-pîn, tshah-tôo, gí-im ê tsián-tsip tíng-tíng lóng-ú.
 • Ing-kai tio̍h-ài kìng-tsiok lí--ê siā-khu ê sîng-tsiū.

Bô ing-kai tsò--ê

 • M̄-thang hōo lí-ê huē-gī tsiânn-tsó tián-sī kah káng-su̍t, khiok-sī ài-siūnn pān-huat hōo lāi-iông ín-jîn ji̍p-sìng.
 • Nā-sī lí-beh uī-tio̍h sin-lâng lâi thê-kiong huē-gī ho̍k-bū, tshiánn m̄-thang sú-iōng ko-tōo ki-su̍t-sìng ê gí-giân, siōng-hó tīng-gī lí-ê ki-su̍t kài-liām, bô-lūn lí-ê thiann-tsiòng sī siáng - tsóng--sī ū tsi̍t-kuá lâng i-ê kài-liām kah-lí bô-kāng-khuán.
 • M̄-thang siat-sú ta̍k-ê lâng lóng kah-lí kâng-khuán kū-iú kóng-huàn ê king-giām teh se̍h-sô siā-khu ia̍h-sī tsú-tê tsit-khuán-hîng ê li̍k-sú puē-kíng.
 • M̄-thang sú-iōng tuā-liōng ê sìn-sit kah sió-pún-bûn lâi thiân-tshiong ián-sī e tâu-iánn-phìnn. Sú-iōng lí-ê tâu-iánn-phìnn tsò tu̍t-tshut tiōng-iàu sìn-sit ê kang-kū, koh ti̍t-kuan ê piáu-sī lí tng-teh tâm-lūn ê lāi-iông.


Tiōng-iàu Ji̍t-kî kah Sìn-sit

Thê-kau sî-kan-pió
Līm-bū Tsuè-āu kî-hān
Thê-kau sin-tshíng khai-hòng 2021-nî 5-gue̍h 28-ji̍t
Thê-kau sin-tshíng kiat-sok 2021-nî 6-gue̍h 20-ji̍t
Tâu-kó-kî khai-hòng 3 lé-pài
Siā-kûn sím-tsa 2021-nî 6-gue̍h 21-ji̍t - 2021-nî 7-gue̍h 2-ji̍t (2 lé-pài)
Tsiap-siū thê-kau-tsiá 2021-nî 7-gue̍h 5-ji̍t - 2021-nî 7-gue̍h 9-jit

Tit-tio̍h hia̍p-tsōo

Ua̍t-to̍k sóo-ū tsia--ê sìn-sit án-ne ko-lîng tio̍h-ē hōo--lí sán-sing tsi̍t-kuá būn-tê. Tsiū-án-ne, guán tio̍h-beh hōo--ka-kī tī pān-kong sî-tsūn thîng-tshut tsi̍t-kuá sî-kan lâi. Āu-lé-pài tio̍h-beh thê-kiong iú-kuan khuànn-teh tī-sî í-kip àn-tsuánn kah guán hōo-tōng--ê koh-khah tsē ê sìn-sit.

Kâng tsit--ê sî-tsūn, lí ē-sái teh guán-ê hia̍p-tsōo-tâi tíng-kuân hiòng hi̍k-sim tsoo-tsit thê-tshut lí-ê būn-tê.

Ián-káng-tsiá Puê-hùn Hē-lia̍t

Íng-kuè, kah tsuè-kīn tsi̍t-pái sī-teh 2019-nî, iû Wikimania i-kīng thê-kiong "Ha̍k-sip ji̍t" tsō bīn-tuì-bīn ua̍h-tāng--ê huē-gī tsìn-tsîng ê tsi̍t-pòo-hūn. Tuì suànn-tíng Wikimania ê hi-gí pán lâi-kóng, Wikimedia ki-kim-huē ê siā-khu huat-tián thuân-tuī tio̍h-beh khí-tōng ián-káng-tsiá ê puê-hùn kè-uē, án-ne ián-káng-tsiá ē-sái lâi sin-tshíng. Lí nā-sī kè-uē beh-teh Wikimania lâi ián-káng, tio̍h bô-it-tīng ài tsham-ka ián-káng-tsiá ê puê-hùn.

The materials from the training are available for anyone to use:

Speaker Guidebook

Ingredients of Great Public Speaking (24 minute video, English)

Ingredients of Great Public Speaking (Wikimania 2021 Speaker Onboarding)