2021:Hackathon

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2021:Hackathon and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimania 2021 ê hackathon tio̍h-beh tī 8-gue̍h 13 hit-tang-tsūn, tī 5:00 am UTC khai-sí kí-hîng. Guán ki-pâng ua̍h-tāng ê bo̍k-tik sī kā ki-su̍t siā-khu hām guān-ì tsham-ú khai-huat MediaWiki kah Wikimedia kî-thann ki-su̍t sing-thài hē-thóng líng-i̍k khai-huat kang-tsok ê lâng tsū-tsi̍p khí-lâi. Guán mā kā tsi̍t-kang khuànn-tsò si̍t-giām ê khong-kan. Tī khai-hòng ê ji̍t-tîng, khingsang ê tsū-ngóo tsoo-tsit ê sim-thài hā, hackathon tsit tsit-ji̍t tio̍h-beh uī-lí thê-kiong tshik-tshì ê sin hāng-bo̍k, kheh-si̍k, tsi̍p-tiong jîn-guân tián-khui sin siūnn-huat ê tsua̍t-ka ki-huē.

Khai-sí

 • Wikimedia Ki-su̍t Khong-kan Hîng-uî Tsún-tsik tio̍h-beh teh hackathon, sóo-ū ê pênn-tâi hām thó-lūn kuán-tō tíng-kuân sing-hāu. Tshiánn tsa-khuànn i koh khak-pó lí guān-ì koh ē-tàng tsun-sûn i.
 • Nā-sī lí ia̍h-bē ū kháu-tsō, tshiánn teh lí siōng kah-ì ê wiki hām on Phabricator tíng-kuân tshòng-kiàn tsi̍t-ê kháu-tsō
 • Kā ka-kī thinn-ka kàu tsham-ú-tsiá tshing-tuann (Phabricator ê sin-tshiú, Tshi̍h tsia.)
 • Ka-ji̍p hackathon ê sài-huē pîn-tō' hām kî-thann ê tsham-ú-tsiá tshú-tit liân-hē
 • Tsa-khuànn hackathon Phabricator khuànn-pān' khuànn-māi kám-ū lí ē-tàng tsham-ú ê hāng-bo̍k. Suî-ì thinn-ka tuì jīm-bū ê phîng-lūn tò-lâi piáu-ta̍t lé ê hìng-tshù hmā jīm-bū sóo-ū-tsiá liân-hē
 • Tsa-khuànn ji̍t-thîng-pió khuànn-māi kám-ū jīm-hô ū-tshú-bī ê tuì-uē

Siā-kau kuán-tō

Thong-siong ū tsiânn-tsē tsióng hong-sik ē-tàng hām kî-thann tsham-ú-tsiá liân-hē. Í-hā sī tsi̍t-kuá lâng ē-tàng ē tsū-tsi̍p tàu-tīn khai-káng ê kuán-tō:

 • Wiki tíng-kuân ê thó-lūn ia̍h
 • Twitter tíng-kuân ê #wmhack piau-tshiam
 • Social Jitsi room: Tse-sī tsi̍t-ê ta̍k-ke ē-tàng tsham-ka hackathon ê sî-tsūn lâi se̍h-se̍h hām khai-káng (gí-im hi̍k-tsiá sī-pîn) ê sóo-tsai. Tsit-ê sóo-tsai lāi-té pìng-bô kū-thé ê hong-àn.

Teh hackathon siong-kuan ê sóo-ū ê kuán-tō hām pênn-tâi tíng-kuân, Wikimedia Kì-sut Khong-kan ê Hîng-uî Tsún-tsik ē-tàng sik-iōng. Tshiánn kiám-tsa in-ê lāi-iông koh tsik-ki̍k tsham-ú uī sóo-ū ê tsham-ú-tsiá pó-tshî siā-kau kuán-tō ê an-tsuân hām iú-hó ê tiûnn-sóo. Nā lí su-iàu tshuē lâng kóng-tànn hi̍k-tsiá kí-pó būn-tê, tshiánn suî-sî liân-hē Trust and Safety thuân-tuī teh Telegram kûn-tsoo hi̍k-tsiá siá-phue kàu techconduct@wikimedia.org.

Thê-tshut tsi̍t-ê tsûn-té ke-hué ia̍h-sī tsi̍t-ê sió huē-gī

Tī 2021-nî Wikimania hackathon kî-kan, ta̍k-ke lóng ē-tàng teh schedule lāi-té tsí-iú kiàn-gī kè-uē, kang-tsok jīm-bū hi̍k-tsiá huē-gī.

Thê-tshut tsi̍t-ê tsuan-àn:

 • Tshiánn teh Phabricator uí-uân-huē ê Tsuan-àn lân lāi-té thinn-ka hi̍k-tsiá tshòng-kiàn jīm-bū.
 • Khak-pó iōng hông khah-hó lí-kái ê hong-sik lâi biâu-su̍t, í-piān ta̍k-ke liáu-kái i-ê hàn-gí.
 • Teh jīm-bū biâu-su̍t lāi-té, thiam-ji̍p jīm-hô ē-tàng pang-tsōo sin-lâng ka-ji̍p lí-ê hāng-bo̍k ê sìn-sit: hù-ka liân-kiat, lí tn̂g-té tsáu-tshueh siánn-mih-khuán ê pang-tsōo hi̍k-tsiá ki-lîng, beh an-tsuân liân-hē lí, lí-ê tsuan-àn ê Telegram kûn-tsoo, tîng-sū tngtiong ê siong-kuan huē-gī tíng-tíng.
 • Suî-ì teh hackathon siā-kau ku-to tíng-kuân suan-thuân lí-ê hāng-bo̍k. In-uī bô thuân-thóng ê "tsuan-àn sì-thīn" huē-gī, tse-sī tsiap-sio̍k tshiám-tsāi kòng-hiàn-tsiá ê siōng-kan-tan hong-huat.

An-pâi tsi̍t-ê huē-gī:

 • Siú-sian tsa-khuànn sî-kan-pió, khuànn-māi kám-ū i-kīng an-pâi sio-siāng ê siūnn-huat, koh tsa-khuànn ē-tàng iōng ê sî-kan-tuānn hām pâng-king. (hackathon uì 8-gue̍h 13-ji̍t 5am UTC (7am CEST) kàu 8-gue̍h 14-ji̍t 5am UTC, Jitsi tíng-kuân thê-kiong nn̄g-ê huē-gī pâng-king)
 • Tshiánn teh Phabricator uí-uân-huē ê Sessions lân lāi-té tshòng-kiàn tsi̍t-ê jīm-bū, sú-iōng tsit-ê pang-bôo.
 • Tshòng-kiàn jīm-bū liáu-āu, lí ē-tàng kā-i ka-ji̍p teh ji̍t-tîng lāi-té, koh thiam-siá kî-tiong ê tsit-ê pió-tuann lâi an-pâi lí-ê huē-gī. Tshiánn thiam-ji̍p lí-ê huē-gī bîng-tshing koh liân-kiat káu Phabricator jīm-bū lāi-té.
 • Tiōng-iàu ê thê-sī: tsò-uî hui-gī ê tsú-tshî-jîn, lí su-iàu khak-pó Code of Conduct for Wikimedia Ki-su̍t Khong-kan Hîng-uî Tsún-tsik teh huē-gī kî-kan tit-tio̍h tsun-siú. Guán kóo-lē lí tshuē-tio̍h tsì-tsió tsi̍t-ê kiōng-tông ê hia̍p-tiau-jîn lâi pang-tsōo lí lâi kái-kuat tsi̍t-ê sū-hāng.

Tián-sī-kuí

Teh Wikimania ê tsuè-āu tsi̍t-kang (Lé-pài-jī, 8-gue̍h 17-ji̍t, uí 15:00 káu 17:00 UTC), tián-sī tû-thang sī tsi̍t-ê tsū-huē, ta̍k-ke lâng lóng-ú ki-huē tián-sī in it-ti̍t teh tsò ê tāi-tsì. Uī-tio̍h khak-pó ta̍k-ke lóng liáu-kái lí-ê tsuan-àn, tshiánn-siá thiân tsi̍t-ê pió (TBD).

It will take place on Day 5 of Wikimania, on Tuesday, August 17th. It will be in two parts:

More details about the projects can be found here.

Liân-lo̍k

Wikimania 2021 hackathon ê tsú-iàu tsóo-tsit sī Elfego Solares (WMF), Srishti Sethi (WMF) hām Léa Lacroix (WMDE). Lû-kó lé nā-ū siánn-mih būn-tê hi̍k-tsiá kiàn-gī, tshiánn suî-sî hām guán liân-lo̍k. Uī-tio̍h liân-hē kî-thann hackathon ê tsham-ú-tsiá hām tsuan-àn, tshiánn tsa-khuànn tsham-ú-tsiá ê tshing-tuann hām siā-kau ê kuán-tō.

Nā-sī lí su-iàu pò-kò hîng-uî tsún-tsik, tshiánn suî-sî liân-hē Trust and Safety thuân-tuī teh Telegram kûn-tsoo, hi̍k-tsiá siá-phue kàu techconduct@wikimedia.org.