2024:Mga Scholarship

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2024:Scholarships and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Mga uri ng iskolarship

Ang iskolarship na ito mula sa Wikipedia Foundation ay igagawad sa magkakamit upang siya ay makadalo at makabahagi sa Wikimania 2024.

 • Ang mga buong scholarship ay magbibigay ng paglakad, pagsakay, matitirahan, limitadong segurong pangmedikal, pagkain, at mga pambayad sa pag-register.
 • Ang bahagyang iskolarship ay magbibigay ng matitirahan, pagkain, at pambayad sa rehistro.

Lahat ng mga scholar ay hahandaan ng tanghalian at hapunan sa panahon ng pre-conference, conference days, at closing party sa pook ng gagampanan. Samantala, ang agahan ay ihahanda ng hotel na titirahan.

Walang online scholarships ang maibibigay sa mga online na kalahok. Walang nakalaan na mga scholarship ang maibibigay sa mga m:Special:MyLanguage/Wikimedia movement affiliates para sa mga kaakibat (affiliates) na nais na magpulong ng mga kaganapan na may kaugnayan sa Wikimania sa buong mundo. (Na-defer sa General Support Grant. Tingnan din ang bahagi ukol sa "Related affiliate events funding".)

Sino ang mga maaaring lumagda?

Tulad ng sa nakaraan, ang sinuman na makapag-patunay ng kanyang naambag o mga isinagawa para sa Wikimedia ay inaanyayahan. Mga halimbawa ay ang mga sumusunod:

 • Masigasig na paghalobilo (maliban sa pagiging kasapi lamang at pagtupad ng tungkulin bilang kasapi) sa anumang uri ng pangkat na Wikimedia o kapisanan (committee, hub, chapter, thematic organization o user group)
 • Paglahok sa mga kaganapang Wikimedia (hal.: mga taga-retrato na umambag sa Wiki Loves Monuments, mga dumalo sa workshop)
 • Paglahok sa isang Wikimedia program (e.g. GLAM partnership o palatuntunan na pang-edukasyon)
 • Paglilipon ng kaganapan o paligsahang Wikimedia (hal.: WLM, edit-a-thons)
 • Ang pagiging isang Steward, CheckUser, kasapi ng VRT, interface administrator, Admin, o iba pang may mga mataas na karapatan (sa kasalukuyan o sa nakaraan)
 • Pagiging isang Wikimedia Foundation grantee
 • Mga naambag na mediaWiki code, gadget o anumang tool-building para sa mga Wikimedia project

Gayunpaman, ito ay mga halimbawa lamang. Pumunta sa kinauukulang bahagi Detailed advice, basahin ang mga pinapayo sa listahan, at isipin kung paano sasagutin, your way, ang mga tanong.

[NEW] mga kawani at kontratista ng mga Kaakibat (Affiliate), at mga hinirang ng mga hubs at regional conference teams

 • Mga kawani at kontratista ng mga Kaakibat (Affiliate): Magkakaroon ng nakabukod na "scholarship pool" na nakalaan sa mga bayarang kawani ng mga Wikimedia affiliates. Ang kanilang mga application ay hiwalay na ibabaytang; at ang mga lumahok na yoon ay magtutunggali sa isa't-isa, habang ang mga volunteer application ay bukod na tutunggali sa ibang kapwa volunteer applications.
 • Sa karagdagan na ito sa pangkalahatang bunton na scholarship, bawat sa kasalukuyang nakabuo na Wikimedia hub o regional conference team (kung saan ay walang hub) ay makakatanggap ng 1–3 na katampukan sa Wikimania. Manyang sila'y may unawa sa kanilang mga pamayanan, ito ay paraan upang pagdamihin ang pagkakaiba-iba ng mga kalahok; sa pamamagitan ng pag-anyaya sa isang kasapi ng isang hindi kinakatawan ng pamayanan; na maanyayahan ang isang bayarang kawani, isang dalubhasa, o kasapi ng isang steering committee. Ang mga Hub at Regional Event Team ay aabutin tungkol dito pagkatapos mailathala ang mga napagpasyahan ng scholarship.

Kung kayo ay may mga katanungan, pumunta sa bahaging "Who can apply" sa FAQ. Kung kayo ay may karagdagang tanong, pumunta sa Contact / Help / I have questions not answered on this page.

Mga payo sa pagpupuno ng application form

Mga bukas na pagtawag sa "A road to Wikimania 2024"

The Core Organizing Team ay magbubukas ng pagtawag sa lahat ng may may kagustuhan sa Wikimania. Ang mga pulong na ito ay gaganapin sa iba't-bang mga oras ng araw upang matugunan ang mga iba't-ibang time zone:

 •  Done Huwebes, ika-30 ng Nobyembre, 2023 - 17:00 UTC
 •  Done Huwebes, ika-7 ng Disyembre, 2023 - 13:00 UTC
 •  Done Biyernes, ika-15 ng Disyembre, 2023 - 09:00 UTC Click here to join · dial by your location

Ibabahagi namin ang mga pangkalahatang update tungkol sa Wikimania 2024, mga katulungan sa scholarships, at mga sagot sa ibang mga katanungan. Pumasok kayo at tanungin kami tungkol sa programming, scholarship, logistics, at kung paano makilahok sa Wikimania.

Mga masusing payo

 • Ang pagpuno ng application form ay tumatagal ng mga 45-60 minuto. Hindi mo mai-edit ang aplikasyon pagkatapos na mai-submit. Maaari mo lamang itong mai-edit bago magpadala kung hindi mo lilinisin ang iyong mga cookies. Pag-isipang mabuti at tiyakin na ang iyong mga isinulat ay ang lahat ng kailangan mong isulat. Huwag mag-apply ng dalawang beses.
 • Maari kayong mag-submit ng application sa ibang wika maliban sa English. Kung maari, gayunpaman, isaalang-alang din ang English. Ito ay ang tanging wika na sinasalita ng lahat ng mga kasapi ng Scholarships Working Group. Isaalang-alang din na kayo ay kinakailangang may kakayahang English sa inyong paglakbay at pagkusa sa kaganapang ito.
 • Kami ay humihiling ng totohanang guhit-balangkas ng iyong mga pansariling ambag sa loob ng mga ginawa ng iyong pangkat. Hindi namin tatanggapin ang mga ambag na hindi mapapatunayan o 'di kaya ay mapaglinlang na pag-ako ng isang tao dapwat ito ay gawain ng isang buong pangkat. Magdagdag ng link sa Diff, o sa isang dahon ng wiki or kahit link sa social media na aming matutunghayan kung ang iyong inaako ay totoo.
Mga katanungan at ang pinapayong diskarte ng pagtugon sa mga ito
Tanong Pahiwatig
Lakbay at pang-pag-alam Sa bahaging ito, mangyaring maging tumpak ang iyong mga sagot. Ang mga karagdagang tanong tungkol sa nilalaman ng iyong passport atbp. ay hihilingin lamang kung ikaw ay matagumpay na mapagbibigyan.
Demograpikong Istatistika Kami ay humihiling nitong impormasyon para sa layuning statistical, upang matiyak ang pagkakaiba-iba ng mga application ay nakapamalas dito sa scholarship awards. Ang mga data na ito ay ipapakita lamang sa mga pinagsama.
Mga katanungan sa pagsusuri Ang mga sumusunod na katanungan ay ang mga pangunahing katanungan na kung saan ay susuriin ang inyong application.

Kami'y sabik na basahin ng inyong naisasaisip na mayroong links.

Kung may lumapit sa iyo at tinanong ka, "Ano ang Wikimedia?", ano ang isasagot mo? Kami'y tumitingin na maunawaan kung paano ninyo pinakikisamahan ang mga taga-labas ng kapaligirang Wikimedia. Bakit mahalaga ang simulain ng Wikimedia sa mundong ito? Paano ito gumagalaw? Bakit kailangan nilang maunawaan? Isang maiksing talata lamang ang kailan. Hinihiling na patunayan ng mga link ang anumang mga sanggunian sa iyong sariling gawain.
Ano ang ibig sabihin sa iyo ng Wikimania 2024 Spirit, "Collaboration of the Open"? Kami ay naghahanap ng isang malikhain at nagpapatibay na sagot hango sa iyong mga sinasariling iniisip, kung saan sinasang-alang ang diwa: kung paano na ang temang ito ay humuhuni sa pag-ambag sa Wikimedia? Paano nakatulong ang iyong gawain na pagdugtungin ang malawak at bukas na ecosystem? Isang talatang sagot ay ipinapayo. Hinihiling na patunayan ng mga link ang anumang mga sanggunian sa iyong sariling gawain.
Sabihin sa amin ang mga tungkol sa iyong kamakailang pakikibahagi sa iyong home wiki o sa mas malawak na kilusan ng Wikimedia. Ano ang iyong nabuo o naambag upang mapabuti ang iyong wiki o pamayanan? Napangunahan mo ba o binuo mo ang alinman sa mga kaganapan na ito? Anong gawain ang pinaka-mahalaga sa iyo, anuman ang kinalabasan? Mangyaring sabihin kung aling mga kaganapan ang naganap sa huling 12 buwan. Sa katanungang ito, higit sa lahat ay sinusuri namin ang huling 12 buwan ng pakikipag-lahok at kaganapan, kaya't hinihiling na maging mabigkas sa pagsaad ng mga ito. Kung kailangan, maaring ibigay ang mga pang-mahabaan na kinikilos nang may kasaysayan at paglahok dito. Dalawa o tatlong talata ay ipinapayo. Hinihiling na patunayan ng mga link ang anumang mga sanggunian sa iyong sariling gawain.
Paano mo ibinabahagi ang iyong mga karanasan (o ang mga iyong natutunan) sa iyong pamayanan? Paano mo ibabahagi ang iyong mga natutunan sa Wikimania 2024? Mga halimbawa ng mga on-wiki summaries, reports, blog posts, meetup talks, atbp. ay inaanyaya. Hinihiling na malakip ng mga link sa mga halimbawa. Sa kasagutan, ang minamahalaga namin ay ang isang mapanghahawakan at mapapatunayang panukala na maibabahagi ang karanasang Wikimania pagkalipas ng Wikimania 2024. Isang talaan ng mga bullet point na may ilang paliwanag/konteksto ay isang mahusay na format upang matugunan ito.

Mga pamantayan para sa kaagad na pagtanggi

Ang mga application ay mabibigo sa unang bahagi kung alinman sa mga sumusunod na pamantayan ng paglagpak ay mapapataw:

 1. Ang aplikante ay nakatanggap ng isang scholarship noong 2019 ngunit hindi kinumpleto ang kanilang (mga) ulat pagkatapos ng kumperensya.
 2. Nakatanggap ng scholarship ang aplikante noong 2023 ngunit hindi natapos ang kanilang mga tungkulin sa Wikimania.
 3. Ang aplikante ay grantee sa kasalukuyan o nakaraan, mula sa anumang Grant program ng WMF, at natagpuang non-compliant.
 4. Ang aplikante ay kasalukuyang "globally blocked" ng Wikimedia Foundation o ng pamayanan.
 5. Ang aplikasyon ay walang laman.
 6. Ang aplikasyon ay binubuo ng mga nilalaman na hindi tumutukoy sa paksa o nakakasakit.
 7. Ang aplikante ay bigong gumawa ng makatwirang pagsisikap na sagutin ang mga tanong sa application form.
 8. Ang aplikante ay hindi nakapagpakita ng anumang makabuluhang pag-ambag o kaganapan ng Wikimedia na maaaring karapat-dapat na bigyan ng isang scholarship.

Ang Core Organizing Team ay nakikiisa sa Wikimedia Foundation at, sa ilang mga kaso, sa mga Wikimedia hub o mga kaakibat (affiliate) ng Wikimedia upang matukoy ang huling listahan ng mga scholar. Kami ay nagmamarapat na tanggalin ang ilang mga tao dahil sa kanilang pag-uugali sa on/off-wiki. Ang mga halimbawa ay ang mga nasa mga global at event ban list, sa ilalim ng mga sanction mula sa Universal Code of Conduct (UCoC), o kung saan pa rin kilala ng COT ang mga lumalabag ng mga patakaran.

Ang mga application na walang criteria ng pagkabigo ay idadaan sa ika-2 yugto para sa karagdagang pagsusuri.

FAQ

Kailan at saan gaganapin ang Wikimania 2024?

Sa Poland sa pagitan ng kalagitnaang-Hulyo at kalagitnaang-Agosto ng 2024. Madami ang detalye na ilalathala sa lalong madaling panahon.

Sino ang mga maaaring lumagda?

Ang mga scholarship ba ay para lamang doon sa mga unang nakalahok sa Wikimania?

Aming ipagpapauna ang applications na mula sa mga pinakamahusay na makakatupad ng karanasang Wikimania. Isasa-alang-alang namin kung paanong ang scholarship ay magpapabuti sa pag-aambag ng applicant sa "mission", pagkatapos ng Wikimania.

Hindi ako kasapi ng isang affiliate. Paano ako maaring mag-apply ng funding?

Sinuman ay maaring lumagda nang sarili niya anuman ang kanyang kalagayan sa isang affiliate.

Ako ay isang kasaping tauhan ng Wikimedia Foundation. Maaari ba akong lumagda?

 • Hindi bilang tauhan. And Core Organizing Team ay hindi nagbibigay ng mga scholarship sa mga kawani ng Wikimedia Foundation. Ang pagdalo ng Wikimedia Foundation staff, Wikimedia Movement Committee at Wikimedia Foundation Trustee ay sakop ng Wikimedia Foundation.
 • Kung ang isang bayaran na tauhan ay magpasya na lumagda para sa isang scholarship, inaasahan namin na malinaw niyang itatakda ang kung aling mga matagumpay na pag-uugnay bilang kawani ang kanyang nagawa, at kung alin ang kanyang mga nagawa sa loob ng panahong pagkukusang-loob. Mangyaring magbigay ng paliwanag kung saan kinakailangan.

Ako ay isang kasapi ng Scholarships Working Group. Maaari ba akong lumagda?

Tumpak. Ang mga Volunteer scholarship reviewer ay maaring lumagda sa scholarship. Upang maiwasan ang conflict of interest, ang kanilang mga application ay pag-aaralan ng mga kasapi ng Core Organizing Team (COT) gayundin ang mga nakaraang na kasapi ng COT at mga nakalipas na Wikimania scholarship reviewers.

Kung ako'y hindi makadadalo sa gagampanan ng Wikimania, paano ako makakasali?

Magkakaroon ng pagpipilian na maaaring sumali nang virtual, sapagkat ito'y may mga butil nang pagiging hybrid event.

Ikaw ay maaring pumasya na magpulong ng isang "watch party", o isang kaganapang lokal na may kahalong paglahok sa palatuntunan ng Wikimania. Dapwat, sa taon na ito, hindi kami makapagbibigay ng pondo para sa mga kaganapang Wikimania ng mga affiliate mula sa Wikimania Grants Fund. Ang pagpondo para sa mga pagpupulong ay maaring mahiling mula sa karaniwang grant process.

Ano ang hangganan ng pagpondo?

Ang bilang ng dolyar at halaga ay hindi pahihindian. May magkatimbang na pagpili sa lawak ng mga rehiyon.

Ano ang pamamaraan?

Kailan magbubukas at magtatapos ang Wikimania 2024 scholarship application?

 Done Ang yugto ng mga paglalagda ay magbukas sa ika-15 ng Nobyembre at nagtatapos sa ika-18 ng Disyembre, 2023. Ito ay hating-gabi sa Pacific Howland and Baker Islands, at 12:00 UTC sa susunod na araw. Tignan kung anong oras ito ay isinasalat para sa iyong time zone.

Maari pa ba akong magbigay ng application ng scholarship pagkatapos ng deadline?

Hindi. Ito ay upang matiyak na ang pinagpasyahan ay mailalabas sa oras at upang maging makatarungan sa lahat ng mga applicants. Ipinapayo namin sa lahat na mag-submit ng kanilang mga application nang hindi lalampas ng ilang araw bago ang deadline upang hindi ito mapag-iwanan.

Ano ang pamamaraan para sa isang scholarship sa Wikimania?

Sa pangkalahatan, inaasahan namin na ang workflow para sa mga pagpasya sa pagpopondo ay dadaan sa mga hakbang na ito:

 1. Ang application forms ng mga Individuals ay via LimeSurvey
 2. Ang Scholarships Working Group sa pagiging karapat-dapat (phase 1 na pinaliwanag sa itaas)
 3. Ang Scholarships Working Group ay ang sumisinop sa mga application at nagpapasya (phase 2 na pinaliwanag sa taas)
 4. Ang mga napili na Individuals ay babalitaan at hihingan ng kanilang mga kinakailangan upang makapag-ulat ang Wikimedia Foundation ng pagsasakyan at matitirahan.
 5. Ang Wikimedia Foundation ay nag-uulat at nagpapatunay ng pagsasakyan at matitirahan.

Ano ang mangyayari pagkatapos ng yugtong application submissions?

Kailan pag-aaralan ang mga submissions?

Ang mga submissions ay pag-aaralan ng Scholarships Working Group ng tuloy-tuloy.

Paano gagawin ang pag-aaral ng mga scholarship at paano ang pagbibigay?

Hinihikayat ka namin na magbigay ng wastong sagot at mag-link sa LimeSurvey. Kapag matagumpay na natapos ang lahat ng mga survey at samakatuwid naipon ang lahat ng data, ang Scholarships Working Group ay magkasamang magpapasya kung sino-sino ang magiging mga scholar.

Kailan ko matatanggap ang tugon tungkol sa aking scholarship application?

Magsisimula ang mga tugon sa [TBD]. Lahat ng applicants ay babalitaan ng kanilang kinalabasan sa pinaka-madaling panahon. Maaaring tumagal ito hanggang dalawang linggo dahil sa kalagayan ng ilan na baka hindi na sila makatanggap. Ang iba pang mga applicants ay hahatiran ng balita sa kanilang mga affiliate kung ito ay kanilang pinili.

Paano babalitaan ang mga applicant tungkol sa resulta ng scholarship?

Gagamitin namin ang e-mail address na nilagda sa application upang mabalitaan ang mga applicant. Lahat ng mga applicant ay maaabot sa anumang yugto, anuman ang kinalabasan. Ipinapayo namin na gamitin ang iyong kadalasang email address o ibigay ang ginagamit na username account sa application form.

Natanggap ko / hindi natanggap ang scholarship, at...

Ano ang mga kinakailangan sa pag-uulat?

Sa halip na mag-ulat, hinihiling namin sa mga scholar na tumulong sa pamamagitan ng pag-volunteer sa kaganapan. Maghahanap kami nang kasama mo ng isang tungkulin na tumutugma sa iyong mga pangangailangan, kasanayan at karanasan. Ngunit maaari ka din mag-ulat!

Maari ko bang ilipat ang aking scholarship sa iba?

Hindi. Upang makaubaya ng pagkakapantay-pantay, ang scholarship ay pinag-aralan batay sa mga magkakasunud-sunod na katangian. Kung ang pagbibigyan ng scholarship ay tiyak na tumanggi, ibibigay namin ito sa susunod na tao sa hanay ng pagsusuri.

Kung tanggihan ko ang scholarship sa taong ito, maaari ko bang ilipat ito sa Wikimania ng susunod na taon?

Hindi. Ang Wikimania bawat taon ay tinalaga sa iba't-ibang mga tema, sa ilalim ng pagsa-alang-alang ng bawat COT sa ilang mga rehiyon. Hinihikayat ka namin na lumagda muli sa susunod na taon, ngunit titiyakin namin na aming isasa-alang sa "review process" ang iyong patuloy na mahalagang pag-ambag.

Kung hindi ako nakatanggap ng isang scholarship, maaari ba akong humingi sa Scholarship Group ng muling pagsusuri ng ang aking application?

Hindi. Ang aming pamamaraan ng pagsusuri ay sangkot sa ilang mga masusing hakbang; at may kalungkutan man, ito ay isang ulit lamang na magagampanan.

Ako ay lumagda para sa isang scholarship ngunit hindi ito natanggap. Ano ang gagawin ko ngayon?

Ang pagtanggap ng scholarship ay hindi kinakailangan upang dumalo ng Wikimania; ikaw ay maari din na mag-register hangga't makakaya mong masagot ang iyong pangsariling babayaran.

Kung hindi mo masasagot ang iyong pangsariling babayaran, hinihikayat namin sa iyo na abutin ang affiliate sa iyong rehiyon. Maaring magkaroon sila ng sariling palatuntunan ng scholarship o maaring mag-tataguyod sila ng isang lokal na kaganapan!

Pag-abot / Tulong / Mayroon akong mga katanungan na hindi nasagot dito

 • Tignan ang Open calls "A road to Wikimania 2024".
 • Maari ka din sumulat ng email message sa wikimania(_AT_)wikimedia.org.
 • Ang aming tulong ay sasaklaw sa:
  • Paglilinaw ng mga tanong ukol sa mga sumissions
  • Ang mga Dapat at Hindi Dapat gawin sa paghatid ng nilagdaang application
  • Ang mga issue sa panahon ng pagpapadala ng application
  • Mga susunod na hakbang pagkatapos ng mga submission
  • Paano kung hindi ako mapondohan?
 • King maari, kami'y humihiling na huwag kaming padalahan ng mga tanong sa social media – kami ay gumagamit ng mga profile sa Facebook, Twitter, atbp. upang maging maalam, ngunit hindi namin tinitignan ng tuwina ang mga inbox doon.

Mga kaugnay na pagpondo para sa mga kaganapan

(Noong nakaraang taon, ito ay tinawag na mga Satellite events)

Maaaring gamitin ng mga Wikimedia affiliate ang mga pondo mula sa Wikimedia Foundation General Support Fund (GSF) upang makapag-lunsad sila ng isang kaganapan na may kaugnayan sa Wikimania, kahit na ang gayong kaganapan ay hindi naisama sa panukala nilang GSF. Ang mga grantee ng GSF ay may kakayahang maglipat ng pondo sa kanilang budget ayon sa kanilang pangangailangan; at ayon sa kasunduan ng General Support Fund, ang hiling lamang ng Foundation ay ipaalam sa mga Kinauukulan (Program Officers) kung ang pagkakaiba nito ay higit pa sa 20% mula sa original proposal.

Kami ay umuudyok sa lahat ng affiliate na nais mag-host ng mga kaganapang Wikimania na isulat ang mga nilalaman nito sa Related affiliate events subpage, upang ang mga affiliate ay makapag-ugnayan sa isa't-isa, makapag-pabuti ng samahan ng mga Wikimedians at mailathala ng mga kaganapang ito nang malawakan.

 • Ang mga kaakibat (Affiliates) na may nais mag-livestream sa Wikimania ay dapat makipag-ugnayan sa Programming Subcommittee ng Core Organizing Team sa wikimania(_AT_)wikimedia.org sa sandaling makuha nila ang mga samot-sari ng kanilang mga kaganapan;
 • Ang Core Organizing Team ay magbibigay ng technical support sa mga pangkat na nais mag-livestream sa Wikimania.
 • Mangyari na gamitin ang talk page upang tumalakay ng mga mungkahi.