2023: Scholarship/ Applikasyon na Scholarship ed Byahe

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Scholarships/Travel Scholarship application and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.16–19 August 2023, Singapore and Online
Diversity. Collaboration. Future.

Nayarin suportaan so byahe paunla ed Singapore pian unatinde ed Wikimania. Kaiba ed suporta so plite ed eroplano, panayaman tan panrehistro. Wala ray targeted ya gastusan parad saray napilin scholar ya manlapo ed bansa ya aga nampara so balyu da ed dolyar na Singapore ya namablian ed iyatende tan saray arom ya gagastusen singa pamasahe ed saray luganan manlapud tuluyan anggad samay pangganapan. Arayan kantidad ed iyutob base ed panpili na Scholarship team ed desisyon ed programa.

Krayteria na Panamili

Unaan ya Phase

Napelag iray aplikasyon ed Phase 1 ya akabiyanng ed sarayay untumbok ya krayteria:

 1. Akaawat na scholarship nen 2019,2021 o 2022 "balet aga nankumpleto na report kasumpal na okasyon"
 2. Saray aplikante ya peles o datin grantee o akaawat na grant manlapud WMF balet ta ag ira sinmumpal ed saray eebatan.
 3. Say aplikasyon et walay "abusado o andi kakanaan ya tongtong o paksa."
 4. Say aplikante at "aga nampanengneng na makanepegan" ya @intensyon ed panagebat" es saray tepet dimad ed aplication form
 5. Amay aplikante ya "aga akanengnengan na suston kontribusyon ed aktibidad na Wikimedia" o aramay "aga makanepegan ya makaawat na scholarship"
 • Saray halimbawa na "makanepegan ya kontribusyon o aktibidad" et:
  • Aktibon kontributor ed project na Wikimedia, (Commons o Wikisource), ya unbilang na 50 o singkwenta.
  • Kontributor na MediaWiki, gadget o managgaway tool parad saray projects na Wikimedia
  • Pibibiyang ed saray organisasyon o ulupan ed Wikimedia (chapter, thematic o user group)
  • Wikimedia CheckUser, Admin, Bureaucrat, Steward or VRTS volunteer (current or former)
  • Grantee na Wikimedia Foundation
  • Kaiba ed saray programa na Wikimedia ( e.g. GLAM partnership o programa na edukasyon)
  • Participante na aktibidad na Wikimedia (e.g litratista ya kontributor ed Wiki Loves Monuments (WLM) atendee na workshop).
  • Organizer na events o aktibidad na Wikimedia (e.g WLM, edit-a-thons)

Akareserba ed WMF so karapatan ya mangekal na totoo base ed ugali on o off wiki. Singa bilang walad listaan na global ban o akasanction ed UCoC.

Saray aplikasyon ya ag naplag ed krayteria et unsegep ed Phase 2 para ed arom nin ebalwasyon.

Kumadwan Phase

Diad kumadwan Phase, aray aplikante et sukaten ed duaran dimensyon - "importanten karanasan" tan "enrichment" - ed balang aplikante naitdan na iskor manlapud zero to ten parad balang sakey ya krayterion. Arayan iskor et iyaverage pian naala sa pinal ya iskor na Phase 2. Arayan krayteria et pinili ed getma ya nahighlight iramay aplikante ya walay makanepegan ya kontribusyon ed saray aktibidades na Wikimedia tan nausar da so say naaralan da pian ipalapag ed komunidad da.

Importanten Karanasan

Aray aktibidades ed Wikimedia o organisasyon ( chapters, thematic organizations tan user groups) so mangipatnag ya say aplikante ed mangaron na bili ed Wikimania ed panamegley na saray eksperyensya tan karunungan da ed pangkontribyut. Kukuyungen so aray aplikante ya isulat da so saray karanasan da online tan offline ed saray aplikasyon da gamit so anggan anton lenggwahe. "Prayoridad iray walay links, o saray marakep ya asulat ya istorya."

Saray aktibidad na aplikante et sukaten base ed sarayan dimension:

 1. "Collaboration/ Pitutulungan" - Say ralem na pitutulungan ed arom iran indibidwal o organisasyon pian nagawaan so aray aktibidad"
 2. "Impact/Belat" - say resulta na Online o offline aktibidad na Wikimedia ya nasukat ed bilang o kalidad
 3. "Community leadership/Panangiuna ed Komunidad" - say ginampanan ya papel ed saray aktibidad ed Wikimedia movement, eg. aray myembro ya nansirbi ed komite o project

Pian naibaan iray aplikante, arayan ehemplo na Impact so iter. Bangbalet, "akauley iray aplikante mangiter na ehemplo base ed saray walad untumbok ya text":

Online Impact

Offline Impact

Kalidad

 • Inmatagey ya kakabatan ed importansya na makabaliksan ya nanlalapuan
 • Inmatagey o Nan improve ya kakabatan na saray off-wiki ya kontributor (e.g nan organize na editing workshop)
 • Pinainumay parad saray bumabasa, aray balo tan eksperyensyadon editors ( nanggawa o akibiyang es on-wiki mentoring )
 • Nan improve na abilidad da ray editors pian manmaliw iran produktibo ed (e.g. nan improve o nanggawa na balon feature na Mediawiki).
 • Nanpatagey na kakabatan tungkol ed Wikimedia projects ed saray off-wiki channels (e.g. nanpost na artikulo ed saray blog, peryodiko o nan iter na presentasyon ed saray Wikimedia conferences)
 • Napasayaat ti pannakaawat ti publiko iti Wikimedia a kas taudan ti mapagtalkan nga impormasion (e.g. nangited ti palawag maipapan kadagiti proseso ken pagalagadan ti Wikipedia a mangipasigurado ti mapagtalkan) .
 • Nan improve na gender, lenggwahe o diversity ed off-wiki ya lugar (e.g. nan organize na aktibidad ya nanpatagey na awareness parad saray underrepresented ya lenggwahe )
 • Angingkris na pakayari na saray volunteers off-wiki ( e.g. nanorganize na aktibidad ya akaasulan na kakabatan ed adbokasiya na polisiya no iner akaaral iray volunteers na kakabatan ed policy advocay o panag organize na event)

Quantitatibo

 • Binirbir iray content gaps ( e.g. bilang na balon artikulo ed aga adevelop o nababalang iran kategorya)
 • Nanggawa na saray nailaloan ya panlapuan ya pard saray editors ( e.g. akala o angiyapag na access ya dati ed akalock so sources to )
 • Nampaatagey na access ed Wikimedia ed panamegley na panggawa o pangimprove na produkto ya mangiter na access (e.g. nanimprove na QR codes o Kiwix pian nasuportaan so offline Wikipedia)
 • Balon editors (e.g. lapudiompangoraganize na editing workshop)
 • Parad saray aktibidad ya inorganize, ( parad organizers na photo contests, say bilang na participantes)
 • Parad saray programa ed Wikipedia ya akainvolvean, say bilang na participantes o volunteers ya asuportaan (e.g.parad Wikipedia Education, Program Campus ambassadors, aray bilang na estudyante ya auportaan ed sakay ya semester)

==== Enrichment ====

Krayteria:

 • Say abilididad ya makapangilapag na karanasan tan impormasyon ed mas dakel ya bilang na komunidad et mangipapatnag ya say aplikante, no naitdan na scholarship et makapangawit na saratan ya eksperyensya tan leksyon na Wikimania ed sarili dan komunidad lalo la ed Wikicommunity o sarilin bansa. nepeg ya manggawa na reports iray napili ya participante o mangiter na pigaran ehemplo ed sayan abilidad; singa bilang wiki report, personal ya blogpost, salita o presentasyon ed saray naaralan da ed saray events, kumperenysa tan diskusyunan.
 • Balon user ya walay kulang ya duay taon ya aktibidad da tan sarag dan ipanengneng so komitment dad movement ya ipanengneng dan aksyon ed sarayan panaon. Naipanengneng iraya ed pangiter na access ed saray resources parad kasalukuyan ya aktibidad o untulong ya manpabaleg na komunidad. Dapat aray aplikante et isulat da so aray ehemplo no panon ya naipanengneng irayan abilidad; event dashboards ya manpanengneng ya sikara et organizer o participant, report o personal ya blog o aktibidad ed community.

Reporting tan Arom ni ran Obligasyon

diad imbeneg iran taon, aray scholars et obligado iran mansumite na report tungkol ed aktibidad, kaiba na saray paraan no panon da ginamit so naaralan da pian natulungan so kumunidad da. Arayan report et mataltalag ya napa-follow up tan saray participants et aga ran talaga napapaskar ya manplano kasumpal. Kailangan day report o manvolunteer irad saray trabaho para ed Wikimania

Task na Volunteer

 • Anghel na saray Ayaman- nayari ran man take notes o manlista ed etherpads tan mangiba na tepet na saray online audience ed saray speakers no Q and A's.
 • Tech Support, man upload na saray videos ed Commons.
 • Untoo ed Registration desk
 • Untoo ed lamisaan na Expo Space magano
 • unsuporta ed ekskarsyon

Tepet ed Aplikasyon

Say scholarship aplikasyon et naapag ed pigaran seksyon;

 1. Basic ya kundisyones na aplikasyon. Option ya iyapag so impormasyon ed lokal ya affiliate ya mango offer na scholarship no bilang agkayo napili
 2. Detalye na travel, ngaran, username, passport, lokasyon, nasyunalidad tan airport ya lapagan. Sarag yon umbyahe ed tren no labay yon abeba so carbon footprint
 3. Demographic data; anggapoy impak ed aplikasyon tan aga naipaanta ed panagreport ed Wikimania tan naekal no aga nakumpleto.
 4. Tepet ed assessment, links pian naverify iray aktibidad tan achievements ya mas importante nen say istorya yo

Iposte iray arom nin tepet no lukasan lay aplikasyon