Jump to content

2020:Wikimania

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2020:Wikimania and the translation is 100% complete.

Wikimania tio̍h-beh thè-uànn kàu 2021.

Katherine Maher tì Wikimedia Siā-kûn ê tsit-tiunn phue
2020-nî 3-gue̍h 18-ji̍t


Ta̍k-ê hó,

Tsò tsi̍t-ê Wikimedia ua̍h-tāng put-tuān ìng-tuì COVID-19 tuā-liû-hîng ê tsi̍t-pòo-hūn, lán tioh-beh kā Wikimania Bangkok 2020 thè-uànn. Tsit-ê kuat-tīng sī-teh ESEAP tsiap-thāi kah Wikimani uí-uân-huē ê tsuân-li̍k tsi-tshî tsi-hā tsò--tshut-lâi--ê. Lán tio̍h-beh tàu-tīn tsò-hué tī 2021-nî teh Bangkok kí-pān Wikimania.

Hōo lán sàm-tām tio̍h-sī 8 gue̍h-hūn bē-tàng teh Bangkok khuànn-tio̍h lín. M̄-koh lán siong-sìn tse-sī lán tsuân-kiû siā-khu hām tsíng-thé kong-kiōng kiān-khong ê siong-hó ê kuat-tīng. Tsit-ê kuat-tīng sī iû ESEAP tsoo-tsit-tsía-tsiá kin-kù in-ê kok-ka tuìCOVID-19 tuā-liû-hîng ê huán-ìng sóo the̍h-tshut--ê, lî-tshiánn koh hû-ha̍p Seikai Uē-sing Tsóo-tsit (WHO) ê kiàn-gī.

Lín khíng-tīng ū tsiânn-tsē ê būn-tê. Guán hi-bōng ē-tàng teh ē-bīn huê-tap lín-ē tsi̍t-kuá būn-tê. Guán tio̍h-ē kè-sio̍k teh Wikimania Meta-Wiki ê ia̍h-bīn kah Wikimania Telegram kûn-liâu lāi-té (koh-khah tsē ê sìn-sit tshâm-kián ē-bûn) huê-tap būn-tê.

"Thè-uānn" Wikimania sī siánn-mih ì-sù?

Guán bē-tī 2020-nî kí-pān bīn-tuì-bīn ê Wikimania. Guán tng-teh tiông-sin an-pâi Wikimania Bangkok, ti̍t-kàu 2021-nî. ESEAP tsoo-tsit thuân-tuī tio̍h-beh kè-sio̍k tsiânn-tsò Tang-pōo, Tang-lâm-pōo khām Thài-pîng-iûnn tē-khu ê hun-ki ki-kòo tsi-kan ê khu-i̍k ha̍p-tsok tsoo-tsit ê khang-khuì, mê-nî tio̍h-beh teh Thàikok tsiap-thāi lán ê táu-hong.

Bangkok ê tuā-pn̄g-tiàm hām tiûnn-tē tio̍h pó-tshî put-piàn, guán á-bē siōng-bué-á khak-tīng tī 2021-nî ê ji̍t-tsí, m̄-ku tio̍h-beh kah ESEAP thuân-tuī hām tsí-tō uí-uân-huē ha̍p-tsok, khak-jīm sin-ê ji̍t-kî. Guá tio̍h-beh tī 2020-nî ê nî-té tsìn-tsîng kò-ti lí tsia--ê ji̍t-kî.

Hó-siau-sit tio̍h-sīWikimania 2021 tio̍h-beh kah Wikipedia ê 20 tsiu-nî tâng-tsê kí-hîng, lán kī-tāi tse tio̍h-sī tsi̍t-ê tsin-tsiànn ta̍t-tio̍h kì-liām ê Wikimania -- tsi̍t-ê kìng-tsiok sio-keh tsi̍t-nî liáu-āu tiông-sin liân-hē ê ki-huē, í-kip 20-nî bián-huì tî-tsi̍k ê hui-huân sîng-tsiū.

Kám-ū bô-su-iàu tshin-sin kàu-tiûnn ê thè-tāi-sìng ua̍h-tāng?

2020-nî Wikimania tsú-pān-hong ia̍h-bē kè-uē tsoo-tsit hi-gí ê suànn-tíng ua̍h-tāng. Tsú-tshî Wikimania su-iàu tsò tsiânn-tsē khang-khuè. ESEAP thuân-tuī tì-li̍k tī 2021-nî teh Bangkok kí-pān siong-hó ê bīn-tuì-bīn ê ua̍h-tāng. In-tshú, in kin-nî tio̍h bô-huat-tōo tsoo-tsit hi-gí ê Wikimania.

Put-jî-kò, Wikimania uí-uân-huē, ESEAP tsiap-thāi thuân-tuī hām Wikimedia Ki-kim-huē lóng jīn-sik kàu siā-khu lāi-té ê kî-thann sîng-uân ko-lîng ū hìng-tshù tī 2020-nî tsóo-tsit tsi̍t-pái uān-ting tsuân-kiû Wikimedia ua̍h-tāng. Sui-jiân Wikimedia Ki-kim-huē bo̍k-tsîng bô lîng-li̍k líng-tō tsóo-tsit hi-gí suán-tīng huē-gī, guàn ì-sik tio̍h kî-thann ê lâng ko-lîng mā-ū tsit-khuán ê ǹg-bāng.

Guán huan-gîng thó-lūn suán-tīng ê ua̍h-tāng. Huan-gîng ū hìng-tshù ê jîn-sū liân-hē Wikimania Tsí-tō Uí-uân-huē kah Wikimania Ki-kim-huē ê kang-tsok jîn-guân, tio̍h-lâi the̍h--tioh iú-kuan Wikimania Meta-Wiki ia̍h-bīn ê kiàn-gī.

Guán koh tng-teh khó-lū thê-ko siā-khu tsoo-tsit tong-tē hi-tí huē-gī lîng-li̍k ê thê-gī, í-kip it-tàn COVID-19 tuā-liû-hîng siau-thè, lán beh an-tsuân tsi-tshî siā-khu tsóo-tsit lín-sī ê tong-tē hām khu-i̍k-sìng ê Wikimedia ua̍h-tāng. Iû-î tsîng-hóng ê piàn-huà hui-siông, guá koh tn̂g-té gián-kiú kū-thé ê sè-tsiat, lî-tshiánn beh-teh bī-lâi kuí-ê lé-pài lāi-té hun-hióng koh-khah tsē ê sìn-sit.

Tsióng-tsōo-kim ê sin-tshíng-tsiá ē-siū-tio̍h tah-tsi̍t-khuán íng-hióng?

Guán tng-teh su-khó beh án-tsuánn tshú-lí Wikimania 2020 tsióng-tsōo-kim ê sin-tshíng. Guán-ē tī bī-lâi kuí-ā-ê lé-pài lâi kong-pò koh-khah tsē ê tsu-sìn.

Tsit-ê kuat-tīng sī án-tsuánn tsò--tshut-lâi--ê?

Tsit-ê gí-àn sī iû ESEAP tsoo-tsit-tsiá kin-kù guán tui-tio̍h tong-tsiân COVID-19 tsuân-kiû kiān-khong tuā-liû-hîng hām tong-tsiân WHO tsí-lâm ê liáu-kái sóo thê-tshut--ê. Iah-koh tsit-ê kuat-tīng sī kah ESEAP thuân-tuī, Wikimania tsí-tō uí-uân-huē hām Wikimedia Ki-kim-huē tíng-tíng tan-uī hia̍p-siong liáu-āu sóo tsò-tshut--ê. Guán tâng-tsê uân-tsuân it-tì lâi tsi-tshî tsit-ê kuat-tīng.

Sui-jiân guán tsin-tsiànn kan-khóo tio̍h-sī bô ki-huē teh kin-nî khuànn-tio̍h lín sóo-ū ê lâng, m̄-ku uī-tio̍h guán sóo-ū ê siōng-tuā lī-ik guán mā uân-tsuân tsi-tshî tsit-ê kuat-tīng. I hōo lán-ê ESEAP siā-khu tsú-tshî-jîn ē-tàng tsuan-tsù teh in-ê ka-jîn, tong-tē ê Wikimedia siā-khu hām kui-ê tong-tē siā-khu ê tsióng-tsióng ê pik-tshiat su-kiû. I mā hû-ha̍p tsuân-kiû kong-kiōng uē-sing tsí-lâm, lî-tshiánn koh hōo Wikimedia ua̍h-tāng tsiânn-tsò tsi-tshî guán kiōng-hióng kong-kiōng lī-ik ê hū-tsik-jīm ê tsham-ú-tsiá.

Lán ài kám-siā sóo-ū tsham-ú tshik-uē Wikimania ê tsì-guān-tsiá í-kip hù-sio̍k ki-kòo. Lán tik-pia̍t kám-siā ESEAP ê líng-tō-li̍k, lîng-ua̍h-sìng hām tông-tsîng-sim, in-uī lán tâng-tsê uī tsi̍t-ê tiōng-iàu ê ua̍h-tāng tsò-tshut tsi̍t-kuá-á kan-lân ê kuat-tīng.

Teh tó-uī ē-sái liáu-kái iú-kuan-tio̍h Wikimania 2021 koh-khah tsê ê siau-sit?

Ū tsiânn-tsē kuán-tō ē-tàng tīng-kì lâi thó-lūn Wikimania ê sū-bū, koh kā 2021-nî ê kè-uē tui-tio̍h in-ê huat-tián lâi suî-sî huat-pòo. Lán huan-gîng ū-hìng-tshù ê tsham-ú-tsiá lóng-ē-sái huē-tsi̍p lán-ê tsi̍p-thé ti-huē hāmn tshòng-tsō-li̍k, lâi-kā Wikimania thó-lūn tsiap--lo̍h-lâi ē-huat-sing siánn-mih-khuán tsîng-hóng. Lín ē-tàng tiàm-tsia tshuē-tio̍h tsia--ê kuán-tō:


Teh tó-uī guá ē-sái liáu-kái koh-khah tsē iú-kuan-tio̍h COVID-19 kah Wikimedia ê sìn-sit?

Lán tsai-á Wikimedia siā-khu sī ū-liāng hām bô-su--ê. Put-tshut sóo liāu, ū tsiânn-tsē ê tsì-guān-tsiá i-kīng khai-sí kā in-ê ki-lîng hām tsù-ì-li̍k ūn-iōng kàu tong-tsiân ê tsuân-kiû un-i̍k tuā-liû-hîng ê i̍k-tsìng lāi-té. Ki-kim-huē teh Meta-Wiki tíng-kuân i-kīng tshòng-kiàn tsi̍t-ê ia̍h-bīn, lán ē-tàng teh kî-tiong hun-hióng kah kì-lo̍k Ki-kim-huē hām ua̍h-tāng sîng-uân tng-teh tshái-tshú ê pōo-sòo, í-kip tsham-ú hong-sik. Guán iau-tshiánn lin kah guán tâng-tsê lai kì-lo̍k koh-khah tsē iú-kuan-tio̍h lán tsi̍p-thé huê-ìng ê sìn-sit: https://meta.wikimedia.org/wiki/COVID-19

To-siā.

Teh kuè-khì ê kui lé-pài lāi-té, lán-ê sè-kài kah lán tsiânn-tsē lâng ê sing-ua̍h lóng i-kīng huat-sing sìn-sok ê piàn-huà. M̄-koh, lán ē-tàng uì li̍k-sú tang-tiong tit-tio̍h an-uì, uî-ki óng-óng mā-sī lán-lâng àn-hā hun-kî, iu-sian khó-lū siā-khu hām kuan-huâi, koh-tsài tshuē-tio̍h liân-hē ê sì-ki̍k. Wikimedia ua̍h-tāng tang-tiong ê siā-khu hām bo̍k-tik kám sī lán-tuì tsit-ê bô-khak-tīng ê sî-kî ū-la̍t ê pué-tshuì.

Teh tsit-ê sî-tsūn, lán tsò siánn-mih hām án-tsuánn tsò lóng-ē tuì tsit-ê sè-kài sán-sing ū-ì-gī ê íng-hióng. Guán huí-siong kám-siā lin tuì tsit-ê ua̍h-tāng sóo tsò ê it-tshè, lâi kè-sio̍k ìng-tuì lán suî-sî ê thiau-tsiàn.


Tshiánn tsù-ì an-tsuân kahpó-tiōng.


Katherine, tāi-piáu:
ESEAP Hi̍k-sim Tsóo-tsit Thuân-tuī
Wikimania Tsí-tō Uí-uân-huē
Wikimedia Ki-kim-huē Ua̍h-tāng Thuân-tuīP.S. Lí ē-tàng thàng--kuè Meta-Wiki ê pang-tsōo huan-i̍k hām hun-hióng tsit-ê sìn-sit. Lí mā ē-tàng teh Meta-Wiki tíng-kuân tshuē-tio̍h koh-khah tsē iú-kuan-tio̍h Wikimedia ê siong-kuan COVID-19 kî-thann hîng-tōng ê sìn-sit.


--
Katherine Maher (i/i-ê)
Tsip-hîng táng-sū
Wikimedia Ki-kim-huē