Jump to content

2021:Hui-huē-gī

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2021:Unconference and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.


What is the Unconference Space

The Hui huē-gī Khong-kan inking tshòng-kiàn, ē-tàng hōo lí uân-tsuân khòng-tsè tī Wikimania 2021 lâi ki-pâng huē-gī. Ú-huē-tsiá ē-iōng kha lâi tâu-pio, hām kuat-tīng tī jīm-hô kip-tīng ê sî-kan ka-ji̍p tah-tsit-ê huē-gī. Tsit-ê khong-kan ún-tsún lí lâi thê-tshut sik-iōng tio̍h lí-ê tsú-tê tsi jīm-hô luī-hîng ě huē-gī hîng-sik. Ko-tōo kóo-lē tuì-uē hām gián-thó-huē án-ne ē-tàng lâi ín-khí ú-huē-tsiá ê hìng-tshù hām tsham-ú.

Lí ē-tàng teh guán ê ua̍h-tāng pênn-tâi (Remo) tíng-kuân sú-iōng 20 lâng ê toh-á, lî-tshiánn ē-sái tī 30 hun-tsing ê si-kang-tuānn lāi-té tsú-tshî jīm-hô luī-hîng ê keh-sik hām tsú-tê. Lí tio̍h ē-tàng sú-iōng Miro pe̍h-pan, lî-tshiánn ē-sái iōng liû-hòng-sik thuân-su lí ê sī-pîng hām im-pîng. Uì pún-tsit siōng lāi-kong, Unconference Space uī lí thê-kiong tsit-ê uá-beh khang-pe̍h ê uē-pòo, ē-sái thê-tshut tuì li siōng tiōng-iàu ê tāi-tsì - koh ún-tsún lí hām kî-thann tsì-tông tō-ha̍p ê kâng-tôo lâi liân-hē/tsò-sit.

How can I participate

Teh ē-kha ê sî-kan-pió lāi-té, lé tio̍h-ē tshuē-tio̍h ta̍k-tsióng ū-tīng khò-tîng ê suán-hāng. Sing-lâi, sing ho̍k-bū! Ē-kì-tit tī lí hó-sè ê sî-kan keh-á lâi, lâu lí ê chú-tê kap tōa-miâ. Múi-chi̍t-ê sî-kan keh-á lâi, lóng ū 2 ê khong-kan hō͘ lí soán-te̍k. Ti̍t-chiap tī sek-tong ê sî-kan keh-á lâi, pian-chip, siá bêng lí ê siāu-kài.

If you have questions, please ask on the talk page, or if it's urgent you can get in touch with User:Pharos, your unconference unmanager.

Please note, Trust and Safety is not monitoring the sessions happening outside of Remo.

Beh tshòng-kiàn ia̍h-bīn, tshiánn sú-iōng ē-kha ê kheh-si̍k: 2021:Unconference/<title of event/session>, pí-jû 2021:Unconference/Wikiland Table kah sú-iōng Category:2021:Unconference' tsō-uī luī-pia̍t.

Schedule

Huē-gī Piau-tsì-hû
- Ián-sī Kang-tsok-hong Khuài-sok tuì-uē
Sió-tsoo thó-lūn - Sin-lâng ê lí-sióng suán-ti̍k - Thó-lūn
- Siā-kau tsū-huē

2021.08.14 lé-pài-la̍k

Building 6

Join in Remo

UTC Tables Floor 1 Floor 2 Floor 3 Floor 4 Floor 5 Floor 6 Floor 7 Floor 8 Floor 9 Floor 10 External

(pre-program)

A Perth, WA, Australia meetup and introduction
(Contact: Bahnfrend)
- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow- Building 5 Overflow

(pre-program)

A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)

A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)

A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Get Together with ESEAP at Wikimania
(East, Southeast Asia and the Pacific)
(Contact: Exec8)
- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Get Together with ESEAP at Wikimania
(East, Southeast Asia and the Pacific)
(Contact: Exec8)
- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A The Capacity Exchange
(meet the team and learn about this pilot project soon to launch.)
(Contact: Smirkybec, Zblace)
- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A The Capacity Exchange
(meet the team and learn about this pilot project soon to launch.)
(Contact: Smirkybec, Zblace)
100 years of Weather Observations from the Meteorological Service of Canada in Wikimedia Commons
(meet the team and discuss the possibilities that can be done using data from Commons.)
(Contact: Dirac)
- - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Indic Wikisource Meetup

(Contact: Jayanta (CIS-A2K))

Future of Wikimania - open brainstorm

(Contact: KStineRowe(WMF) )

WikiNEM Meetup – Wikimedia Northern Europe Meeting

(Contact: Tore Danielsson (WMSE))

- - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A Indic Wikisource Meetup

(Contact: Jayanta (CIS-A2K))

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A - - - - Meet the Trustees


Raju Narisetti, Dariusz Jemielniak


Starts at 15:15

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Current developments in Wikipedia-integrated academic journals - - - Meet the Trustees


Raju Narisetti, Dariusz Jemielniak

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow- Building 5 Overflow
A How can Academic journals and the Wikimedia ecosystem better interact? - - - Meet the Trustees


Raju Narisetti, Dariusz Jemielniak

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Wikimedia developer portal

We'd like to talk with and learn from folks who will use the new developer portal

(Contact: Sarah R. Rodlund, Alex Paskulin)

- - Meet the Trustees


Raju Narisetti, Dariusz Jemielniak

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Joining forces to increase the knowledge about biodiversity

We'd like to talk with everyone interested in citizen science, biodiversity, INaturalist

(Contact: Malena Lorente- Anabela Plos- Cecilia Morgan)

Future of Wikimania - open brainstorm

(Contact: KStineRowe(WMF) )

- - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Toolhub introduction

(Contact: BDavis_(WMF), SKim (WMF), SSethi (WMF)

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(post-program)

A Wikimedia Innovating New Genres / Wikispore (Contact Pharos) Editing the Wiki Way – post-session discussion

(Contact: PPelberg(WMF) )

- - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow   Wikimedians for Sustainable Development social meetup
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(post-program)

A Virtual social meetup with San Diego Wikimedians User Group

(Contact DrMel)

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(post-program)

A Green Tea Garden Table
(social chat, host: Deryck)
- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

2021.08.15 lé-pài

Building 6

Join in Remo

UTC Tables Floor 1 Floor 2 Floor 3 Floor 4 Floor 5 Floor 6 Floor 7 Floor 8 Floor 9 Floor 10 External

(pre-program)

A Indonesian Wikisource Meetup

(Contact: Rachmat04)

Green Tea Garden Table
(but we spilled some tea yesterday, repeat attendees and newcomers both welcome)
- - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(pre-program))

A Indonesian Wikisource Meetup

(Contact: Rachmat04)

Green Tea Garden Table
(continues, because as the Cantonese idiom goes, 口水多過茶)
- - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A Mapping the present and future of the Wiki philosophy: challenges and opportunities - Discussion with host:User:ABsamma - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Wiki Loves Monuments India - Meet the team

(Contact Bodhisattwa, Atudu)

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Wiki Loves Monuments India - Meet the team

(Contact Bodhisattwa, Atudu)

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Continued discussion of "Editing with Machine Learning" session

(Contact: MMiller (WMF))

Future of Wikimania - open brainstorm

(Contact: KStineRowe(WMF) )

GLAM/Cultural Heritage Chat

Host: Andrew Lih and GLAM folks

- - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - Peer support networks - the discussion continues (Contact: CSteigenberger (WMF)) GLAM/Cultural Heritage Chat

Host: Andrew Lih and GLAM folks

- - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow Afrikaans Wikipedia over the past 20 years

(Contact: Oesjaar)

B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Tips & Tricks for Programs & Events Dashboard

Contact: Sage (Wiki Ed), LiAnna (Wiki Ed)

Peer support networks - the discussion continues (Contact: CSteigenberger (WMF)) (around 17:15)

Discussion part of WikiLearn: a new learning platform for the movement

Continuing discussion: 2021:Submissions/Upcoming desktop design and usability improvements: updates and brainstorm (Contact: OVasileva (WMF)) Meet the Trustees

Nataliia Tymkiv

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A IP masking: What it will change (and what it won't)

(Contact: Gnom)

- Discussion part of WikiLearn: a new learning platform for the - Meet the Trustees

Nataliia Tymkiv

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Toolhub feedback session

(Contact: BDavis_(WMF), SKim (WMF), SSethi (WMF)

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A Toolhub feedback session

(Contact: BDavis_(WMF), SKim (WMF), SSethi (WMF)

- - - Meet the Trustees

Shani Evenstein Sigalov

(Start at 18:45)

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A Reflecting on a critique in 'The Critic': "The left-wing bias of Wikipedia"
(host: RightCowLeftCoast)
- - - Meet the Trustees

Shani Evenstein Sigalov

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Chat VE and Talk Pages w/ WMF's Editing Team (contact: User:PPelberg (WMF) Chat around Changing the self-censorship tradition Reflecting on a critique in 'The Critic': "The left-wing bias of Wikipedia"
(host: RightCowLeftCoast)
- Meet the Trustees

Shani Evenstein Sigalov

- - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Structured data on Commons conversation session

(Contact: GFontenelle_(WMF), FRomeo (WMF), CBogen (WMF), Dominic Byrd-McDevitt

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Follow up discussion about campaigns and newcomer experiences

(Contact: Liam Wyatt)

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Upcoming desktop design and usability improvements: updates and brainstorm (Contact: SGrabarczuk (WMF)) - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(post-program)

A Beer Bar Band
(social chat, host: Deryck)
Providing alternative uncluttered text version of articles: Q&A and free talk

(Contact: psychoslave)

- - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(post-program)

A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(post-program)

A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

2021.08.16 lé-pài-it

Building 6

Join in Remo

UTC Tables Floor 1 Floor 2 Floor 3 Floor 4 Floor 5 Floor 6 Floor 7 Floor 8 Floor 9 Floor 10

(pre-program)

A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(pre-program))

A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A How can Academic journals and the Wikimedia ecosystem better interact? - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Relationships among Wikipedians

Contact: Dydimusz

Future of Wikimania - open brainstorm-

Contact: Lisa McCabe WMF

Moderator Tools discussion

Contact: Sam Walton (WMF)

Community content planning for lesser-resourced wikis

Contact:Ziko

- - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A The WikiMemes user group

Contact: Ferdi2005

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Feedback on Project Pralekhan - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Youtube link ALCD, Taiwan: Intro & Sakizaya group
contact: iyumu and ripun
- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Youtube link ALCD, Taiwan: Atayal & Seediq group
contact: iyumu and ripun
- - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Data Partnerships in 2021: Challenges and future opportunities for collaboration

contacts: Georgina Burnett, Bayan Hilles

- - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)

A MedievalWiki

contact: MedievalFran, bethanymay& lajmmoore

Central Notice meetup (Contact: Ciell) Wikidata Indonesia Meetup (Contact: Rima) - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Universal Code of Conduct Roundtable post-discussion

(post-program)

A Coffee Craver's Corner
(social chat, host: Deryck)
- Wikidata Indonesia Meetup (Contact: Rima) - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Universal Code of Conduct Roundtable post-discussion

(post-program)

A Ask A Language Nerd [Contact: Trey Jones (WMF), Amir Aharoni (WMF)] - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Universal Code of Conduct Roundtable post-discussion

2021.08.17 Lé-pài-jī

Building 6

Join in Remo

UTC Tables Floor 1 Floor 2 Floor 3 Floor 4 Floor 5 Floor 6 Floor 7 Floor 8 Floor 9 Floor 10 External

(pre-program)

A A Short Story about 3 Wikipedia projects in Taiwanese Indigenous Languages

(ALCD, Taiwan)

Click the Youtube icons below to watch our recorded presentation for Wikimania 2021:

Youtube link Intro & Sakizaya group

Youtube link Atayal & Seediq group

contact: iyumu

- - - - - - - - -
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.)

(pre-program)

A Wikimedia Research Community Session

contact: LZia (WMF) and ELescak (WMF)

- - - - - - - - -
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.)

(plenary)
A - - - - - - - - - - - Leveraging on Local Holidays as a Topical Campaign to Bridge Content Gaps on Wikipedia

Contact: User: Ruby D-Brown

Youtube link

B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.)
A - Follow-up: "Making feedback loops work for Wikidata"

(Contact: User:Lydia Pintscher (WMDE)

- Follow-up conversation: Wiki Loves Monuments
(contact: Effeietsanders)
- - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A Wikivoyage meeting

(Contact WhatamIdoing)

- Follow-up conversation: Wiki Loves Monuments
(contact: Effeietsanders)
- - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - Movement Charter discussion (Contact Kaarel) - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - Movement Charter discussion (Contact Kaarel) - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - Follow-up: "The top 9 things to know about safety and inclusion at Wikimedia online events"

(Contact: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL), Carla Toro (WMCL), Raimund Liebert (WMAT))

Ask Us Anything About Search or Wikidata Query Service

(Join us on Jitsi!)

[Contact: Trey Jones (WMF), Guillaume Lederrey (WMF)]

- - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)

A - - - - - Ukrainian Wikimedians Meetup [Contact: Anton Protsiuk (WMUA] - - - - - Using Kiwix as a Tool to Enhance Equitable Access to Educational Resources During the Pandemic

Contact:Ruby D-Brown, Xibitgh

Youtube link

B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.)
A - - - - Imagine all images described: free talk around alternative text to images - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow
A - - - - - - - - Building 2 Overflow Building 4 Overflow
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.) Building 3 Overflow Building 5 Overflow

(plenary)
A - - - - - - - - - -
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.)

(plenary)
A - - - - - - - - - -
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.)
A - - - - - - - - - -
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.)
A Screening and discussion of the 2005 Wikimania mini-documentary (8 minutes)

Commons link

Crowdsourced trivia - - - - - - - - -
B (Table B is by default overflow for Table A. Can be booked if no Table A is available on any floor.)