Jump to content

ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2022:Registration and the translation is 100% complete.

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߂߂ ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߞߏ ߡߊ߬

ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߦߋ߫ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲߬ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍߕߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߁ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߄ ߠߊ߫߸ ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߛߊ߲߭ ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߥߞߌߡߋߘߌߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߦߋߙߋ߲ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߣߊ߰ߣߌ߲߫ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ (ߞߊ߬ ߞߎߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߫) ߕߏ߲ߜߏ߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫߸ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߫.

ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߛߊ߲߭ ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߦߋߙߋ߲ߠߞߊ ߞߎߡߘߊ ߦߋ߫ ߟߍ߯ߙߦߊ ߖߌ߲ߘߊ߲ «The Festival Edition» ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߙߎ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫. ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߟߍ߯ߙߦߊ ߖߌ߲ߘߊ߲߹ ߓߴߛߋ߫ ߟߊߘߛߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫: ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߱ (ߡߊߢߊ߰)߸ ߢߣߊߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߍ߬ߡߍ߬ߟߊ (ߝ߭ߌߓߊߙߊ߲) ߘߌ߫; ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߣߍߦߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߲ߘߊ߲ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫; ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߣߍ߫ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߰ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߟߊߦߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߖߌ߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬.

ߌ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫߹

ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߦߋߙߋ߲ߠߞߊ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߊ߫ ߂߀߂߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߄ ߠߊ߫. ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߡߐ߰ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߡߊߜߍ߲ߠߌ߲ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߂߀߂߂ ߥߞߌߡߊߣߌߦߊ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫. Wikimania 2022 privacy statement ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫.
Map
Wikimania 2022 In-person events