Galmee

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2022:Registration and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.

Waa'ee Wiikiimaniyaa 2022

Wikimaaniyaan konfiraansii waggaa sochii Wiikiimiidiyaa pirojektoota beekumsa bilisaa fi banaa hawaasa tola ooltummaatiin danda’ame hunda kabajuudha. Hagayya 11-14tti, Wiikimaaniyaan bara kanaa Wiikiimiidiyaanota walitti fidee uumuu, kabajuu fi walqunnamsiisuuf, virtually fi qaamolee qaamaan mul'atan waliin. Guyyaa afuriif walga’ii, marii, walga’ii, leenjii, fi workshopii ta’a. dhimmoota irratti mari’achuu, pirojektootaa fi mala haaraa irratti gabaasuu, yaada wal jijjiiruu.

Mata dureen Wiikiimaaniyaa dhugaa bara kanaa “Maxxansa Ayyaanaa” jedhama. Pirojektoota fi gareewwan sochii irratti xiyyeeffachuuf walitti dhufnee garaagarummaa hawaasa keenya bal’aa kabajna. Wikimania: Maxxansa Ayyaanaa! jechoota sadiitiin gabaabfamuu danda'a: bashannansiisaa, lubbuu qabu, fi socho'aa ta'a; naannoo, hawaasa sochii guutuu keessatti karaa ayyaanaatiin ifa ibsu; akkasumas namoota haaraa dhufan ni simatu, namoota yeroo jalqabaaf hirmaataniif bakka nageenya qabu kan ibsu fi kakaasu ni uuma.

Galmaayi!

Galmeen Wiikiimaaniyaa dhugaa hanga Hagayya 14, 2022 itti fufa. Taateewwan naannoo qaamaan raawwataman adeemsa galmee mataa isaanii qabaachuu danda'u.

Wikimania 2022 isiniif fiduuf tajaajila kennitoota waliin hojjechaa jirra.Odeeffannoo dabalataaf maaloo Ibsa icciitii Wikimania 2022 dubbisaa.
Map
Wikimania 2022 In-person events