꯲꯰꯲꯳:ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯄꯁꯤꯡ

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Scholarships and the translation is 52% complete.
Outdated translations are marked like this.


16–19 August 2023, Singapore and Online
Diversity. Collaboration. Future.ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ (WMF) ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ:

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯅꯤꯌꯥ ꯲꯰꯲꯳ꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯈꯅꯒꯅꯤ, ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯈꯅꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯲꯰꯲꯳ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯇꯤꯝꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞꯁꯤꯡ ꯄꯤꯒꯅꯤ;

 1. ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯥꯄꯨꯔꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ: ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯫ ꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅꯥ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔꯥ ꯂꯩꯒꯅꯤ;
  1. ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ, ꯂꯩꯐꯝ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯫
  2. ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞꯅꯥ ꯃꯆꯦꯠꯈꯔꯥ ꯂꯩꯐꯝ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯫
 2. ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯚꯦꯟꯇꯁꯤꯡ: ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯠꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯔꯒꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯥ ꯐꯟꯗ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯐ.ꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯏ, ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯇꯤ.ꯅꯥ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯅꯤꯌꯥꯗꯥ ꯂꯥꯏꯕ ꯂꯤꯡꯛꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯥ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯋꯥ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯐ.ꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯥ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯫ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯨꯡ ꯲, ꯔꯨꯝ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ (ꯏꯊꯥꯔꯄꯦꯗ ꯅꯣꯠꯁꯤꯡ, ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ), ꯅꯠꯇꯔꯒꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁꯇꯥ ꯁꯦꯁꯟ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯄꯨꯡ ꯲ ꯅꯠꯇꯔꯒꯥ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕꯥ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯏꯕꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯅꯕꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯒꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯇꯤꯝꯅꯥ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯫

ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯋꯥ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯐ.ꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ

 •  Done ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯥ: ꯁꯥꯒꯣꯜꯁꯦꯟ, ꯱꯲ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ ꯫
 •  Done ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯇꯝ: ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ, ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯵, ꯲꯰꯲꯳ꯗꯥ
 •  Done ꯋꯥ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯐ.ꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ꯭ꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯅꯥ ꯐꯦꯖ ꯱ꯒꯤ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯇ : ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯛꯄꯗꯥ (ꯐꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ)
 • ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯅꯥ ꯐꯦꯖ ꯲ꯒꯤ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ: ꯃꯥꯔꯆ
 •  Done Offers are being sent on a rolling basis to successful applicants: April 21 – May
 • ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯥꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯥꯡꯗꯥ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ: ꯃꯦ
 • ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯅꯤꯌꯥ ꯋꯤꯀꯤꯗꯥ ꯐꯣꯡꯕꯥ ꯔꯤꯁꯤꯄꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ: ꯃꯦ

ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ, ꯏꯚꯥꯜꯌꯨꯑꯦꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯥꯡꯗꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ: 2023:ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯄꯁꯤꯡ/ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯫

ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯊꯧꯔꯝ

ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯠꯁꯤꯡ/ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯒ꯭ꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯋꯥ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯐ. ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯅꯤꯌꯥꯗꯥ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯂꯥꯏꯕ ꯂꯤꯡꯛꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯛꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯫

Wikimedia Affiliates may use funds already obtained through the Wikimedia Foundation General Support Fund to run a satellite event, even if a satellite event was not initially included in their GSF proposal. General Support Fund grantees have the ability to move funds around their budget as needed, and, per the General Support Fund agreement, the Foundation only requests that Program Officers be informed if that variance is more than 20% from the original proposal. We encourage all affiliates interested in hosting a satellite event to list their event details on the satellite event subpage, so that affiliates may coordinate between themselves, encouraging collaboration and connection amongst Wikimedians and to better promote their events.

 • ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏ ꯫
 • Affiliates wanting to livestream into Wikimania should get in touch with the programming subcommittee of the Core Organizing Team at wikimania(_AT_)wikimedia.org as soon as they have the details of their event.
 • ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯇꯤ.ꯅꯥ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯗꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯅꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ

Please use the talk page for discussing ideas.

ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ?

ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯍꯦꯟꯕꯥ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ, ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅꯥ ꯍꯪꯂꯛꯄꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ (FAQ) ꯂꯃꯥꯏꯗꯥ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ, ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯌꯨ : wikimania-scholarships@wikimedia.org ꯅꯠꯇꯔꯒꯥ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯥ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ: 2023 talk:Scholarships.